Regulamin kształcenia na odległość PDF Drukuj
poniedziałek, 19 października 2020 15:01

Regulamin kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Zespole Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku.

 

1. W związku z czasowym ograniczeniem działalności Zespołu Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku dyrektor szkoły wprowadza od 16 października 2020 do odwołania nauczanie na odległość.

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja realizacji zadań szkoły odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele szkoły będą realizować zajęcia w ramach dotychczas obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz.

3. Dyrektor Zespołu Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w okresie realizacji kształcenia na odległość przekazuje bieżące informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez: dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, pocztę elektroniczną, oraz poprzez platformę Microsoft Teams.

4. Nauczycieli zobowiązuje się do informowania uczniów i ich rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

5. Bieżące informacje należy będą przekazywane przez dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

6. Kształcenie na odległość będzie realizowane z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, zaleca się prowadzenie nauczania zdalnego z wykorzystaniem wideo.

7. Zajęcia zdalne dla uczniów będą realizowały podstawę programową i odbywały się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

8. Swoją obecność na zajęciach uczeń będzie potwierdzał zalogowaniem się na platformie, o odpowiedniej godzinie zgodnie z obowiązującym planem lekcji lub wykonaniem bieżących zadań w terminie określonym przez nauczyciela. Brak logowania, aktywności będzie traktowany jako nieobecność.

9. Nauczyciele są zobowiązani do wpisywania tematów lekcji do dziennika elektronicznego zgodnie z realizacją podstawy programowej, a wpisów frekwencji na podstawie logowania się ucznia na platformie zgodnie z planem lekcji.

10. Uczniowie i ich rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności zgodnie z zapisami zawartymi w statucie szkoły.

11. Każdy nauczyciel zobowiązany jest wskazać uczniom dostępne źródła wiedzy, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, oraz na bieżąco przygotowywać materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej, zamieszczając je w dostępnych folderach na platformie edukacyjnej lub przekazując w inny sposób, informując o tym uczniów.

12. Monitorowanie i oceniane postępów uczniów będzie zgodne z zapisami statutowymi i Regulaminem zdalnego nauczania, przeprowadzane za pomocą:

- testów, sprawdzianów, kartkówek,

- odpowiedzi ustnych podczas konferencji online,

- prac zaliczeniowych,

- kart pracy,

- aktywności i zaangażowania uczniów

- terminowości odsyłania prac

- postawy ucznia wobec przedmiotu

13. Konsultacje dla rodziców oraz informowanie o postępach ucznia w nauce będą się odbywały za pośrednictwem dziennika elektronicznego, indywidualnych rozmów telefonicznych, konferencji online zgodnie z Regulaminem pracy zdalnej w ZS Nr.1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

14. Pedagog pracuje stacjonarnie w szkole poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-12.00 oraz wtorki 11.00-15.00, natomiast w czwartek  od 11.00-15.00 zdalnie. W czasie pracy utrzymuje kontakt z uczniami, rodzicami i nauczycielami indywidualnie lub zdalnie przez dziennik elektroniczny, telefonicznie, przez platformę Microsoft Teams.

15. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach pracy poniedziałek 8.00-15.00, wtorek 11.00-16.00, środa, czwartek, piątek 8.00-14.00.

16. Rodzice, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem mogą, po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorem, wypożyczyć komputer ze szkoły.

17. Wypożyczenie sprzętu ze szkoły odbywa się na podstawie umowy użyczenia, którą sporządza się w dwóch egzemplarzach.

18. Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco z nauczycielami i wychowawcami w celu współdziałania w zakresie zdalnego nauczania.

19. Udokumentowaniem przeprowadzonych zajęć będą wpisy w dzienniku elektronicznym, oraz w formie tabeli (zał. nr 1 do Regulaminu zdalnego nauczania).

 

Renata Maziarz

Dyrektor Zespołu Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku

 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad