Ogłoszenie o przetargu PDF Drukuj
wtorek, 16 października 2012 20:11

Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/150


Powiat Świdnicki w Świdniku reprezentowany przez Starostę Powiatu Mirosława Króla,
w imieniu którego działa Pani Małgorzata Warszyńska,
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu w Świdniku z Uchwałą nr 102/28/11 z dnia 9 września 2011r.

ogłasza przetarg na  usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczestników projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA oraz załączniki w załączeniu, są również dostępne w sekretariacie szkoły.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad