Zawiadomienie o wyniku postępowania PDF Drukuj
wtorek, 30 października 2012 18:05

Świdnik, dn. 30 października 2012 r.

Znak sprawy: ZSnr1/1594/III-343/2012

Wywieszono

na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 1

i stronie internetowej w dniu 30.10.2012 r.

 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 14 tys. euro na:

Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz kortu tenisowego przy obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku powstałych w ramach programu „ MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zawiadamia O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

W terminie wyznaczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1

„MARTINEX”, Firma Ogólno-Budowlana

Soczewka Marcin

Zabiele 41

21-450 Stoczek Łukowski

 Oferta nr 2

PANORAMA II Sp. z o.o.

Ul. Słoneczna 73

81-605 Gdynia

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z postępowania odrzucona została oferta nr 2 wykonawcy PANORAMA II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia. Przyczyną odrzucenia oferty jest to, że oferta nr 2 wykonawcy PANORAMA II Sp. z o.o. nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ żądał złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom:

  1. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

  1. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę.

c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Wykonawca PANORAMA II Sp. z o.o. powyższego wymogu nie dopełnił, ponieważ do oferty nie zostały załączone w/w dokumenty. W związku z tym oferta nr 2 wykonawcy PANORAMA II Sp. z o.o. nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy PZP i została odrzucona stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ wybrano ofertę nr 1 złożoną przez „MARTINEX”, Firma Ogólno-Budowlana, Soczewka Marcin, Zabiele 41, 21-450 Stoczek Łukowski

Oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

 Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, przekazujemy informację na temat punktacji przyznanej wg kryterium oceny ofert.

Nr części

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena oferty

zł brutto

Punktacja przyznana ofercie wg kryterium oceny ofert

1

„MARTINEX”, Firma Ogólno-Budowlana Soczewka Marcin

Zabiele 41, 21-450 Stoczek Łukowski

 

239 850, 00

100

Liczba złożonych ofert: 2

Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 1

Liczba ofert wycofanych: 0

 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad