Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg na usługi edukacyjne w części 4 PDF Drukuj
wtorek, 06 listopada 2012 19:43

Świdnik, dn. 06 listopada 2012 r.

Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/165

 

Wywieszono

na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 1

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 14 tys. euro na:

 

„Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczestników projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Powiat Świdnicki w Świdniku/Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zawiadamia o:

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 4


Szczegółowe informacje w załączeniu.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad