Kwalifikacyjny kurs zawodowy : Opiekun medyczny PDF Drukuj

logo medium_przezroczysteREKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWOWODY - OPIEKUN MEDYCZNY
 
opiekun1

Zawód: opiekun medyczny
Symbol cyfrowy: 532102

 

 Kwalifikacja MED.03 - Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
 

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry
Forma: zaoczna (weekendy średnio co 2 tygodnie)
 

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej!

Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Proponowani partnerzy w zakresie organizacji praktyk zawodowych:

Szpital Miejski w Świdniku

Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku

Uczestnicy kursu mogą odbywać również praktyczną naukę zawodu w szpitalach i domach opieki, w których są zatrudnieni.
Uczestnicy kursu dostarczają do sekretariatu szkoły/opiekuna kursu w terminie 14 dni od rozpoczęcia kursu zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.

 

 

Rekrutacja:
• Bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

(co najmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

(skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 1 zdjęcie

opiekun3

 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad