Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”(Znak sprawy: ZP/10/05/12.4III/10/2020) PDF
poniedziałek, 26 października 2020 14:32

Powiat Świdnicki w Świdniku Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na

 Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: do dnia 05.11.2020 r. do godz. 11:45
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty - pod adresem: 

https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&p1=szczegoly&p2=1565145

 
Komunikat PDF
sobota, 24 października 2020 19:07

KOMUNIKAT z dnia 23 października 2020 r.

 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 23.10.2020 r. w okresie od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zawieszone zostają  wszystkie zajęcia stacjonarne w szkołach ponadpodstawowych.

W związku z tym uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K.  Norwida w Świdniku od 26 października 2020 r. do 08 listopada 2020 r. przechodzą całkowicie na naukę zdalną. W w/w okresie nie będą odbywały się praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne u pracodawców.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  - również przedmioty zawodowe praktyczne w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegółowe informacje: www.men.gov.pl

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

 
Kształcenie zdalne PDF
poniedziałek, 19 października 2020 15:02

Kształcenie zdalne od 16 października 2020 r.

 

Na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku i w związku z objęciem Powiatu Świdnickiego strefą czerwoną informuję, że w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku od 16 października 2020 r. realizujemy kształcenie zdalne. Lekcje online będą realizowane zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji.

Decyzją władz oświatowych z kształcenia zdalnego wyłączone zostają praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców zgodnie z planem zajęć.

Zasady zdalnego nauczania zostały zapisane w dokumencie „Regulamin zdalnego nauczania obowiązujący w Zespole Szkół Nr im. C. K. Norwida w Świdniku” (w załączniku w zakładce bezpieczeństwo). Proszę o zapoznanie się z dokumentem.

Wszystkie informacje i komunikaty będą przekazywane przez dziennik elektroniczny i na stronie internetowej szkoły.

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Przypominam o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa  w całym kraju obowiązujących od 17.10.2020 r.

Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie kraju.

Więcej informacji:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19-i-kolejne-powiaty-w-strefie.html

 
Regulamin kształcenia na odległość PDF
poniedziałek, 19 października 2020 15:01

Regulamin kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Zespole Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku.

 

1. W związku z czasowym ograniczeniem działalności Zespołu Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku dyrektor szkoły wprowadza od 16 października 2020 do odwołania nauczanie na odległość.

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja realizacji zadań szkoły odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele szkoły będą realizować zajęcia w ramach dotychczas obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz.

3. Dyrektor Zespołu Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w okresie realizacji kształcenia na odległość przekazuje bieżące informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez: dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, pocztę elektroniczną, oraz poprzez platformę Microsoft Teams.

4. Nauczycieli zobowiązuje się do informowania uczniów i ich rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

5. Bieżące informacje należy będą przekazywane przez dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

6. Kształcenie na odległość będzie realizowane z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, zaleca się prowadzenie nauczania zdalnego z wykorzystaniem wideo.

7. Zajęcia zdalne dla uczniów będą realizowały podstawę programową i odbywały się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

8. Swoją obecność na zajęciach uczeń będzie potwierdzał zalogowaniem się na platformie, o odpowiedniej godzinie zgodnie z obowiązującym planem lekcji lub wykonaniem bieżących zadań w terminie określonym przez nauczyciela. Brak logowania, aktywności będzie traktowany jako nieobecność.

9. Nauczyciele są zobowiązani do wpisywania tematów lekcji do dziennika elektronicznego zgodnie z realizacją podstawy programowej, a wpisów frekwencji na podstawie logowania się ucznia na platformie zgodnie z planem lekcji.

10. Uczniowie i ich rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności zgodnie z zapisami zawartymi w statucie szkoły.

11. Każdy nauczyciel zobowiązany jest wskazać uczniom dostępne źródła wiedzy, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, oraz na bieżąco przygotowywać materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej, zamieszczając je w dostępnych folderach na platformie edukacyjnej lub przekazując w inny sposób, informując o tym uczniów.

12. Monitorowanie i oceniane postępów uczniów będzie zgodne z zapisami statutowymi i Regulaminem zdalnego nauczania, przeprowadzane za pomocą:

- testów, sprawdzianów, kartkówek,

- odpowiedzi ustnych podczas konferencji online,

- prac zaliczeniowych,

- kart pracy,

- aktywności i zaangażowania uczniów

- terminowości odsyłania prac

- postawy ucznia wobec przedmiotu

13. Konsultacje dla rodziców oraz informowanie o postępach ucznia w nauce będą się odbywały za pośrednictwem dziennika elektronicznego, indywidualnych rozmów telefonicznych, konferencji online zgodnie z Regulaminem pracy zdalnej w ZS Nr.1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

14. Pedagog pracuje stacjonarnie w szkole poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-12.00 oraz wtorki 11.00-15.00, natomiast w czwartek  od 11.00-15.00 zdalnie. W czasie pracy utrzymuje kontakt z uczniami, rodzicami i nauczycielami indywidualnie lub zdalnie przez dziennik elektroniczny, telefonicznie, przez platformę Microsoft Teams.

15. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach pracy poniedziałek 8.00-15.00, wtorek 11.00-16.00, środa, czwartek, piątek 8.00-14.00.

16. Rodzice, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem mogą, po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorem, wypożyczyć komputer ze szkoły.

17. Wypożyczenie sprzętu ze szkoły odbywa się na podstawie umowy użyczenia, którą sporządza się w dwóch egzemplarzach.

18. Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco z nauczycielami i wychowawcami w celu współdziałania w zakresie zdalnego nauczania.

19. Udokumentowaniem przeprowadzonych zajęć będą wpisy w dzienniku elektronicznym, oraz w formie tabeli (zał. nr 1 do Regulaminu zdalnego nauczania).

 

Renata Maziarz

Dyrektor Zespołu Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku

 

 

 
Zasady bezpieczeństwa w sieci PDF
poniedziałek, 19 października 2020 15:00

Zasady bezpiecznej pracy w sieci na zajęciach zdalnych
w Zespole Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
 
1. Nauczyciel podczas pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem COVID-19 może korzystać ze sprzętu komputerowego udostępnionego przez Szkołę. 
2. W przypadku korzystania podczas pracy, o której mowa w ust. 1, ze sprzętu prywatnego, nauczyciel dba o to, aby posiadany system operacyjny był aktualny, w szczególności aby zostały zainstalowane wszystkie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa oraz program antywirusowy. 
3. Podczas nauczania zdalnego zaleca się dziennik elektroniczny do komunikacji oraz platformę Microsoft Teams do prowadzenia zajęć.
4. Uczeń w okresie nauki zdalnej korzysta z systemu operacyjnego z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami związanymi z bezpieczeństwem. 
5. W czasie nauki zdalnej zaleca się niekorzystanie z publicznych punktów dostępu do internetu, lecz wyłącznie z zaufanego połączenia. 
6. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy w sieci należy zachować następujące zasady: 
- korzystaj z oprogramowania antywirusowego 
- nie otwieraj wiadomości od nieznajomych osób
- pobieraj pliki tylko ze sprawdzonych źródeł
- nie klikaj w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e- mail. 
- nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł
- chroń swoje konta na serwisach społecznościowych 
- stosuj mocne, trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr 
- czytaj regulaminy
- sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL zapewniając poufność i transmisji danych
- pamiętaj, że osoba, którą poznasz w sieci może nie być tym, za kogo się podaje
- bądź ostrożny, jeśli chcesz spotkać się z osobami poznanymi przez Internet! 
- nie publikuj swoich zdjęć oraz swoich znajomych bez ich zgody. 
 
Renata Maziarz 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
 
 
Procedury PDF
poniedziałek, 19 października 2020 00:00

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

 

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

 

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się COVID-19.

 

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.zsnorwid.swidnik.pl  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

 

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

       

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy lub uaktualnienie możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Uczniowie chorzy, zakatarzeni lub z temperaturą nie będą wpuszczani na zajęcia.
 4. Do placówki nie może uczęszczać uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 7. W sprawach ważnych Rodzic/Opiekun może wejść na teren szkoły np: do sekretariatu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
 8. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z uczniem,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z uczniem min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych, nie będzie on wpuszczony na zajęcia, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę, dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium. Uczeń pełnoletni może sam wrócić do domu.
 2. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek, przyłbic w czasie lekcji, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.
 3. Szkoła bezwzględnie nakazuje noszenie maseczek, przyłbic podczas przerw międzylekcyjnych, szatniach, podczas wejścia do sal lekcyjnych w pomieszczeniach wspólnych.
 4. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 5. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 6. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni zachowując bezpieczny dystans..
 7. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 

Procedura przychodzenia, przyprowadzania i odbierania oraz powrót ucznia ze szkoły

 

Do przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

        I. Przychodzenie, przyprowadzanie ucznia do szkoły

 1. Do szkoly przychodzą uczniowie, przyprowadza rodzic,  wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 2. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać ucznia u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 4. Rodzic/opiekun przyprowadzający ucznia do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 1,5m.
 5. Rodzic/opiekun odprowadzający młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
 6. Rodzic/opiekun przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystć z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 7. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 8. Rodzice/opiekunowie nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 9.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówkizostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 10.  Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 11. W sytuacji, gdy pracownik/nauczyciel placówki zauważy u ucznia przychodzącego na zajęcia, konsultacje, że ma on objawy chorobowe sugerujace chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o wejściu ucznia do szkoły na zajęcia.

       II. Odbieranie ucznia ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic/opiekun odbierający ucznia ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic/opiekun może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 3. Uczeń po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.
 
Regulamin zdalnego nauczania PDF
poniedziałek, 19 października 2020 00:00

W załączniku znajduje się "Regulamin zdalnego nauczania obowiązujący w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku".

Załączone pliki:
Pobierz (Regulamin zdalnego nauczania.pdf)Regulamin zdalnego nauczania.pdf237 Kb
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 202

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad