Wykorzystanie platformy e-learning w klasie 1 Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdnik PDF Drukuj

Od następnego semestru(wrzesień/październik 2015) w Liceum dla Dorosłych realizowana będzie Innowacja organizacyjna "Wykorzystanie platformy e-learning w klasie 1 Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych  w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdnik". 

Autorem innowacji jest Katarzyna Szajewska, współautorami są Krzysztof Banaszek, Małgorzata Kowalczyk, Justyna Stamierowska, Magdalena Baran.

Adresatami innowacji jest grupa uczniów którzy od września/października 2015 roku rozpoczną naukę w 1 klasie Liceum dla Dorosłych.

Warunkiem realizacji innowacji jest wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej w nauczaniu języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i geografii w klasie 1 (semestr I i II).

- Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć wynikających z przydziału godzin dla słuchaczy klasy 1 LOD (semestr I i semestr II), z wyżej wymienionych przedmiotów.

- Nauczyciel jest zobowiązany zaprojektować od 10% do 30% materiału z całości godzin ze swojego przedmiotu.

- Ilość tematów przygotowanych na platformie e-learning z poszczególnych przedmiotów: j. polski 6 tematów, j. angielski 9 tematów, matematyka 6 tematów, geografia 2 tematy – razem zostanie zrealizowane 23 tematy.

- Zajęcia przygotowane na platformie e-learning uczeń będzie mógł wykonać w domu na osobistym komputerze z dostępem do internetu.

- Zajęcia wzbogacone będą również autorskimi materiałami przygotowanymi przez autora innowacji.

- Słuchacz musi uzyskać 50 % frekwencję z danego przedmiotu, nie wliczając do tego zajęć zamieszczonych na platformie e-learning.

Celami głównymi sa:

- wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zasobów Internetu w nauczaniu i uczeniu się języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i geografii;

- uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych;

- zwrócenie uwagi na przydatność nowych technik mobilnej edukacji, która daje możliwość elastycznego trybu uczenia się dla każdego słuchacza.

Każdy słuchacz, aby przystąpić do egzaminów semestralnych zobowiązany jest do oddania pracy kontrolnej. Po zakończeniu innowacji słuchacze będą oddawać specjalnie oznaczone zadania i ćwiczenia z lekcji umieszczonych na platformie, które będą również częścią pracy kontrolnej (w formie papierowej jako wydruki).

Po każdej godzinie zrealizowanej innowacji prowadzący sprawdzi stopień realizacji zaplanowanych na daną jednostkę założonych celów zajęć z wykorzystaniem testów lub zadań zamieszczonych na platformie e-learning, dostępnej na stronach Zespołu Szkół nr 1 im. C .K. Norwida w Świdniku.

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad