Kwalifikacyjny kurs zawodowy : pracownik pomocniczy obsługi hotelowej PDF Drukuj
poniedziałek, 05 września 2016 09:50
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
 
PRACOWNIK POMOCNICZY
 
OBSŁUGI HOTELOWEJ

Kwalifikacyjny-kurs-zawodow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe( KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie  w zakresie jednej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.

Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku  rozpoczął w roku szkolnym 2016/2017 prowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji TG.01:
Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie wyodrębnionej w zawodzie Pracownik  pomocniczy obsługi hotelowej 911205.  Kurs przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Uczestników kursu jest 20. Kurs trwa od października 2016 r. do kwietnia 2018r. (4 semestry). Słuchacze po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego mają prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i podjąć zatrudnienie.

Informacje o zawodzie

SYMBOL CYFROWY: 911205

Kwalifikacja HGT.05.Wykonywanie prac pomocniczych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (kierunek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

Forma stacjonarna (trzy razy w tygodniu popołudniami) lub zaoczna (weekendy)

Czas trwania nauki: 4 semestry

Naukę w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podjąć absolwent gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nauki oraz ma ukończone 18 lat.

Uczestnik kursu wykonuje prace porządkowe w części noclegowej hotelu; zajmuje się pracami pomocniczymi w gastronomii hotelowej; pielęgnuje rośliny ozdobne oraz przyległe do hotelu tereny zieleni.  Zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach w hotelach, pensjonatach, zajazdach i innych obiektach noclegowych na terenie Świdnika i okolic.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Zadaniem pracownika pomocniczego obsługi hotelowej jest:

·         wykonywanie prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości

·         wykonywanie prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie

·         wykonywanie prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie

·         wykonywanie prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych, znajdujących się w otoczeniu obiektu.

W RAMACH KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ  ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:

TG.01. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

·         absolwent znajdzie pracę w hotelach, pensjonatach, motelach, zajazdach, domach wycieczkowych, kempingach, gospodarstwach agroturystycznych, itp.

·         absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

W załączeniu wniosek dla kandydata do złożenia w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad