Ogłoszenie o otwartym naborze partnera Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe PDF Drukuj
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 14:31
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16.
OGŁASZAJĄCY KONKURS:
Zespół Szkół Nr 1im. Cypriana. Kamila Norwida w Świdniku
ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik,
NIP: 713-10-96-122, REGON: 000189285
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.zsnorwid.swidnik.pl
1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.4Kształcenie zawodowe, Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16.
Konkurs naboru partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146).
2. CEL PARTNERSTWA:
Wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu,
w ramach którego przewiduje się realizację działania związanych z kompleksowym wsparciem Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku.
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie, w szczególności: 
- podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego;
- zwiększenie upowszechnienia uczestnictwa w zawodowym kształceniu ustawicznym i nabywaniu kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe;
- inicjowanie i wspieranie współpracy szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno–gospodarczym 
(w szczególności z pracodawcami i szkołami wyższymi);
- możliwość nabywania lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe w formach pozaszkolnych, w elastycznym systemie kształcenia ustawicznego wpisanego w system oświaty i ściśle powiązanego ze szkolnictwem zawodowym;
Szczegółowe informacje o Działaniu 12.4dostępne są w dokumentach dotyczących konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, publikowanych na stronie internetowej: http://rpo.lubelskie.pl/nabor-235-12_4_ksztalcenie_zawodowe.html .
3. WYMAGANIA / OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA 
Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa;
Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa 
w postaci know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie.
Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami projektu;
Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów/działań o przedmiotowym zakresie.
4. KRYTERIA WYBORU PARTNERA 
Kryteria dostępu: 
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
1. Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
2. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
3. Podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego,
4. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).
5. Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu, w szczególności:
- co najmniej jeden należycie zrealizowany projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca), którego uczestnikami były szkoły/placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe i/lub ich organy prowadzące, projekt obejmował realizację zadań z obszaru kształcenia zawodowego a budżet projektu był nie mniejszy niż 2,5 mln zł;
6. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. 
7. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.
Kryteria oceny ofert:
1. Okres prowadzenia działalności w okresie przed terminem składania ofert: 
a) do 3 lat – 0 pkt 
b) od 3 do 5 lat – 5 pkt 
c) od5 do 8 lat – 10 pkt 
d) powyżej8 lat – 15 pkt 
2. Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształceniezawodowei/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu:
a) do 2 projektów – 0 pkt 
b) od 3 do 5 projektów – 5 pkt 
c) od 6 do 10 projektów – 10 pkt 
d) 11 i więcej projektów – 15 pkt 
3. Doświadczenie w realizacji projektów i/lub usług edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego nauczycieli:
a) do 2 projektów – 0 pkt 
b) od 3 do 5 projektów – 5 pkt 
c) od 6 do 10 projektów – 10 pkt 
d) 11 i więcej projektów – 15 pkt 
4. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.
5. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym działań edukacyjnych - w projekcie – od 0 do 20 pkt.
6. Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt za każdy z posiadanych certyfikatów): 
a) ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010 lub równoważny – 5 pkt,
b) akredytacja kuratora oświaty – 5 pkt,
c) certyfikacja VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważną– 5pkt,
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”): 
1. Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG)  lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych. 
7. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.
6. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY: 
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia. 
2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu. 
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty). 
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia 
i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). 
5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć(osobiście lub korespondencyjnie)w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Konkurs otwarty 
nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16”,na adres ogłaszającego konkurs: Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik.
6. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2016r.
w godzinach pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik w godzinach 830 – 1500w sekretariacie. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej. 
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert. 
10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej. 
11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej. 
12. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:  
Agnieszka Dziedzic
Renata Gierszon
7. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
1. Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego i/lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs. 
2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
3. Odwołanie należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie i w godzinach pracy ogłaszającego konkurs, Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik w godzinach 
8:30 – 15:00  w sekretariacie.
4. Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
8. DODATKOWE INFORMACJE: 
1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
Świdnik, dnia 09 kwietnia 2016 r.
Załączniki:
1. Wzór „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16.

 

 

OGŁASZAJĄCY KONKURS:

Zespół Szkół Nr 1im. Cypriana. Kamila Norwida w Świdniku

ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik,

NIP: 713-10-96-122, REGON: 000189285

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  , http://www.zsnorwid.swidnik.pl

 

 

1.  OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.4Kształcenie zawodowe, Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16.

Konkurs naboru partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146).

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad