Ogłoszenie o otwartym naborze partnera Działanie 12.2 kształcenie ogólne PDF Drukuj
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 14:53
ogłoszenie--ZS-2018
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16.

OGŁASZAJĄCY KONKURS:
Zespół Szkół Nr 1im. Cypriana. Kamila Norwida w Świdniku
ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik,
NIP: 713-10-96-122, REGON: 000189285
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , http://www.zsnorwid.swidnik.pl

1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.2Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16.
Konkurs naboru partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146).

2. CEL PARTNERSTWA:
Wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu,
w ramach którego przewiduje się realizację działania związanych z kompleksowym wsparciem Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, poprzez:
- organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT2, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa);
- podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie korzystania z nowoczesnych metod , technologii i sprzętu;
- organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
- tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Podniesienie jakości usług edukacyjnych związane jest z zapewnieniem dzieciom
i młodzieży, w tym w szczególności dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, warunków kształcenia odpowiednio do rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe informacje o Działaniu 12.2 dostępne są w dokumentach dotyczących konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, publikowanych na stronie internetowej: http://rpo.lubelskie.pl/nabor-236-12_2_ksztalcenie_ogolne.html

3. WYMAGANIA / OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA
Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa;
Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie.
Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami projektu;
Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów/działań o przedmiotowym zakresie.

4. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Kryteria dostępu:
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
1. Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
2. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznychlub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
3. Podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
4. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).
5. Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy z szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu, w szczególności:
- co najmniej jeden należycie zrealizowany projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca), którego uczestnikami były szkoły/placówki oświatowe prowadzące kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub ich organy prowadzące, projekt obejmował realizację zadań z obszaru kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych),a budżet projektu był nie mniejszy niż 4 mln zł;
6. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów".

Kryteria oceny ofert:
1. Okres prowadzenia działalności w okresie przed terminem składania ofert:
a) do 3 lat – 0 pkt
b) od 3 do 5 lat – 5 pkt
c) od 5 do 8 lat – 10 pkt
d) powyżej 8 lat – 15 pkt
2. Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnegoi/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu:
a) do 2 projektów – 0 pkt
b) od 3 do 5 projektów – 5 pkt
c) od 6 do 10 projektów – 10 pkt
d) 11 i więcej projektów – 15 pkt
3. Doświadczenie w realizacji projektów i/lub usług edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego nauczycieli:
a) do 2 projektów – 0 pkt
b) od 3 do 5 projektów – 5 pkt
c) od 6 do 10 projektów – 10 pkt
d) 11 i więcej projektów – 15 pkt
4. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.
5. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym działań edukacyjnych - w projekcie – od 0 do 20 pkt.
6. Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów):
a) ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010 lub równoważny – 5 pkt,
b) akredytacja kuratora oświaty – 5 pkt,
c) certyfikacja VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważna – 5 pkt,
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem"):
1. Wypełniony „Formularza oferty" – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg
z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
7. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.

6. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć(osobiście lub korespondencyjnie)w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego - Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16",na adres ogłaszającego konkurs: Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik.
6. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2016r.
w godzinach pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik w godzinach 830 – 1500 w sekretariacie. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
12. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:
Agnieszka Dziedzic
Renata Gierszon

7. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
1. Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego i/lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.
2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
3. Odwołanie należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie
i w godzinach pracy ogłaszającego konkurs, Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik w godzinach
830 – 1500 w sekretariacie.
4. Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

8. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Świdnik, dnia 09 kwietnia 2016 r.

Załączniki:
1. Wzór „Formularza ofertowego" – załącznik nr 1.

 
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad