2007r. Projekt "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" PDF Drukuj
"Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – program realizowany w okresie od września 2007 r. do grudnia 2007 r.

Kwota dotacji pozyskanej ze środków publicznych - 54 500 pln

Cel programu - realizacja potrzeb wychowawczych uczniów, przeciwdziałanie bezradności i bierności poprzez uświadamianie własnych możliwości, wartości i celów życiowych oraz wyposażenie w odpowiednie umiejętności psycho-społeczne kształtujące postawę samodzielną i przedsiebiorczą.

W ramach zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego uczniowie doskonalili sprawności mówienia, czytania, pisania, rozumienia ze słuchu w celu osiągnięcia w miarę sprawnej komunikacji językowej w sytuacjach życia codziennego.

Zajęcia terenowe z geografii pozwoliły na rozszerzenie wiedzy oraz głębsze zrozumienie zagadnień z zakresu dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym. We wrześniu zostały przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne przygotowujące, natomiast w październiku zorganizowano wycieczkę w Pieniny.

Programy z zakresu historii kształtował postawę obywatelską i patriotyczną, pozwalając uczniom poznać historią i kulturę własnego regionu, pobudzając zainteresowanie historią. Podejmowane formy realizacji motywowały do nauki. Spotkania z kombatantami stanowiły inspirację moralną. W okresie wrzesień-listopad zorganizowano wycieczki historyczne do podziemi lubelskiej starówki oraz kaplicy zamkowej.

W ramach cyklu zajęć nauki pisania metodą dziesięciopalcową bezwzrokową –uczniowie doskonalili swe umiejętności aby spełniać standardy charakteryzujące profesjonalnych pracowników.

Zajęcia kółka kelnerskiego rozwijały wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu obsługi konsumenta, wspomagając uczniów z trudnościami w nauce języka angielskiego ( ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z zawodem i zatrudnieniem), jak również doskonaląc posługiwania się technologia informacyjną.

Do uczniów technikum handlowego oraz z i liceum profilowanego profil socjalny przeznaczone były zajęcia pozalekcyjne poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu środków reklamowych i plastyki w służbie człowieka.

Zajęcia sportowe ukierunkowano na promocję aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu popularyzując zdrowy stylu życia, jak również wszechstronne przygotowanie sprawnościowe i stworzenie młodzieży odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych. Popularyzowanie piłki siatkowej i piłki nożnej kształtowały pożądane postawy w działaniu indywidualnym i zespołowym oraz nawyki higieniczne. Młodzież biorąca udział w zajęciach była na wycieczce w Zakopanem.

Liczba uczniów objętych programem – około 240 osób

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad