Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 2013/2014 PDF Drukuj
czwartek, 26 maja 2011 13:44

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest szkołą publiczną, bezpłatną, dla absolwentów gimnazjów lub 8 letniej szkoły podstawowej. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego. Nauka odbywa się w trybie zaocznym i trwa 3 lata. Absolwenci tej szkoły uzyskują wykształcenie średnie.

 

 - TERMINY -

 

1. Składanie doumentów przez kandydatów. do 21 sierpnia 2013 r.
2. Rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli szkoła taką rozmowę przeprowadza 26 sierpnia 2013 r. - 27 sierpnia 2013 r.
3. Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji.   30 sierpnia 2013 r.

 

- PUNKTACJA -

 

1. O przyjęciu do szkoły dla dorosłych decydować będzie suma punktów:

1) z rozmowy kwalifikacyjnej,

2) punkty uzyskane za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej.

1) język polski

2) matematyka

3) język obcy

4) geografia

2. Po zakończeniu rekrutacji zostanie sporządzona lista przyjętych.

3. Szczegółowe zasady oraz terminarz rekrutacji na dany rok szkolny szkoła ma obowiązek ogłosić zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż liczba miejsc w oddziale, Dyrektor może odstąpić od powołania Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

 

- WYMAGANE DOKUMENTY -

 

  1. Wypełniony druk podania (w załączeniu).
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej.
  3. Dwie fotografie.
  4. Dowód osobisty do wglądu w sekretariacie (celem potwierdzenia danych osobowych).
 

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad