Szkoła policealna - Opiekun Medyczny Drukuj

REKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

SZKOŁA POLICEALNA Nr 2

 OPIEKUN MEDYCZNY

 

 

Zawód: OPIEKUN MEDYCZNY
Symbol cyfrowy: 532102

Kwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry.
Forma: zaoczna (średnio 2 weekendy w ciągu miesiąca).

 

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi:

·       rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej  i niesamodzielnej,

·        pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej,

·        współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,

·       asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich,

·        konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

 

 

 

 

Praca:

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta,w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej!

 

Proponowani partnerzy w zakresie organizacji praktyk zawodowych:

Szpital Miejski w Świdniku

Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku

Słuchacze  szkoły policealnej mogą odbywać również praktyczną naukę zawodu w szpitalach i domach opieki, w których są zatrudnieni (jeśli dotyczy).

Słuchacze szkoły policealnej dostarczają do sekretariatu szkoły/opiekuna oddziału w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu  na praktyczną naukę zawodu.

 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez szkołę,
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny (MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej                          i niesamodzielnej ) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim,  po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgminazjalnej
( wykształcenie średnie, nie jest wymagana matura)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

·       Orzeczenie do celów sanitarno -epidemiologicznych (skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 2 zdjęcia

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!