TECHNIK ADMINISTRACJI Drukuj

REKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

SZKOŁA POLICEALNA Nr 2 – TECHNIK ADMINISTRACJI

 

 

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI
Symbol cyfrowy: 334306

Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry.
Forma: zaoczna (średnio 2 weekendy w ciągu miesiąca).

 

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

 

W wyniku kształcenia słuchacz zdobywa umiejętności w zakresie:

  • gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
  • nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
  • sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
  • prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
  • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.

 

 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez szkołę,
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji (EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji ) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Technik administracji może podjąć zatrudnienie:

·       w administracji rządowej i administracjach specjalnych,

·       jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy,

·        w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach,

·       organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgminazjalnej
( wykształcenie średnie, nie jest wymagana matura)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 2 zdjęcia

 

 

Serdecznie zapraszamy!