TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PDF Drukuj
środa, 02 lutego 2022 00:00

REKRUTACJA 2022/2023

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOŁA POLICEALNA Nr 2

 TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Symbol cyfrowy: 325509

Kwalifikacja: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry.
Forma: zaoczna (średnio 2 weekendy w ciągu miesiąca).

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

W wyniku kształcenia słuchacz zdobywa umiejętności w zakresie:

 1. oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 2. prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 3. ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 4. oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 5. ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez szkołę,
 2. dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik BHP (BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy ) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Kariera zawodowa:

Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika BHP umożliwia pracę w charakterze specjalisty w zakresie doradztwa bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również sprzedaży usług konsultacyjnych podmiotom zewnętrznym. Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rekrutacja:

 1. Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
 2. Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgminazjalnej (wykształcenie średnie, nie jest wymagana matura)
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)
 4. Dowód osobisty do wglądu
 5. 2 zdjęcia

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad