TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Drukuj
sobota, 18 lipca 2020 08:03

REKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

SZKOŁA POLICEALNA Nr 2

 TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

 

Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Symbol cyfrowy: 325509

Kwalifikacja: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry.
Forma: zaoczna (średnio 2 weekendy w ciągu miesiąca).

 

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

 

W wyniku kształcenia słuchacz zdobywa umiejętności w zakresie:
 

  • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
  • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
  • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
  • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez szkołę,
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik BHP (BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy ) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Kariera zawodowa:

Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika BHP umożliwia pracę w charakterze specjalisty w zakresie doradztwa bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również sprzedaży usług konsultacyjnych podmiotom zewnętrznym. Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgminazjalnej
( wykształcenie średnie, nie jest wymagana matura)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 2 zdjęcia

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!