Prawa i obowiązki wolontariusza PDF Drukuj
środa, 29 czerwca 2016 07:14
PRAWA WOLONTARIUSZA

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu

4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika

5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy

6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą

7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami

8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariackiej uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA

1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Klubie

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Szkolnego Klubu Wolontariatu

3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Klubu Wolontariatu takie jak:

·     zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

·     zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

·     zasada troski o los słabszych

·     zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

4. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad