Zapytanie ofertowe - studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki dla nauczycieli Drukuj
czwartek, 20 września 2018 14:40
Dyrektor ZSNr1 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usług społecznych polegających na przeprowadzeniu studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku w ramach projektu pn. „Otwarci na wiedzę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach w Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.6. Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Termin złożenia ofert: 28.09.2018 r. do godziny 12.00.
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty - w załaczeniu.