Kształcenie modułowe w Technikum nr 2 PDF Drukuj

Innowacja Programowa - organizacyjna w ramach kształcenia modułowego w Technikum nr 2 w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] w latach 2011-2015

W roku 2010 Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku został zakwalifikowany do udziału w projekcie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie "System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego"

Innowacja oparta na systemie modułowym, łączy teorię z praktyką poprzez nauczanie zintegrowane. Dlatego też, dominującymi metodami są ćwiczenia praktyczne oraz metoda tekstu przewodniego. Przewaga metod aktywizujących w nauczaniu zmienia proporcje z nauczania na korzyść uczenia się, co stwarza korzystne warunki do samooceny i samokontroli uczniów.

Nowatorstwo proponowanego rozwiązania polega na zmianie przedmiotowego systemu nauczania na modułowy.

Proponowana innowacja zgodna jest z trendem zawartym w podstawie programowej, kładącej nacisk na wyposażenie uczniów w umiejętności, umożliwiające im sprawne poruszanie się po rynku pracy, obarczonych wysokim wskaźnikiem bezrobocia. Umiejętnością o dużym znaczeniu jest m.in. samodzielne poszerzanie wiedzy w drodze samokształcenia i korzystanie z różnych źródeł informacji, przygotowujące do późniejszego kształcenia ustawicznego.

Autorem modyfikacji do programu nauczania jest Anna Mościbrodzka

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad