50 lat Zespołu Szkół nr 1 PDF Drukuj

Historia Technikum Mechanicznego, a dzisiaj Zespołu Szkół nr 1 była barwna i skomplikowana. Była czasem wzlotów, ale i stałej niepewności jutra.

Trudne czasy konsolidowały społeczność szkolną, co dziś potwierdzają absolwenci, szczególnie z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Dla nich lata spędzone w murach tej szkoły związane są z pięknym czasem młodości i wielu ograniczeń, jakich nie zna dzisiejsze młode pokolenie. W 1961 roku decyzją ówczesnego ministra oświaty powołane zostało Technikum Mechaniczne kształcące w systemie dziennym. Warunków, w jakich przyszło się uczyć w tamtych czasach nie da się porównać z standardami żadnej z istniejących w Świdniku placówek oświatowych.Niezależnie od ciągle wprowadzanych reform w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, to placówka dostosowująca się do zmian na rynku pracy, zgodnych z oczekiwaniami młodzieży i rodziców - podkreśla dyrektor Małgorzata Warszyńska, dyrektor placówki, która 1 września 2011 roku ukończyła 50 lat.

Wraz z pierwszymi blokami, w 1952 roku wyrastał gmach szkoły przy ówczesnej ul. Świerczewskiego (dzisiaj ul. Gen. L. Okulickiego). Początkowo mieściło się w nim Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 3, a od 1961 roku również Technikum Mechaniczne. Pierwszy rocznik technikum był jeszcze nieliczny.

Później przybywało uczniów. Szkoła zdobywała pozycję w mieście. Pierwszym dyrektorem technikum, do 1962 roku był Kazimierz Brejnak, w latach 1962 - 1964 funkcję tę pełnił Waldemar Jung, Józef Borzym w latach 1964 – 1971 oraz Tadeusz Karasiuk od 1971 do 1983 roku. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: Jadwiga Karaś (1984 – 1997), od 1 września 1997r. Małgorzata Warszyńska. Pierwszą kadrę fachowców uczących przedmiotów zawodowych stanowili pracownicy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Uczniowie odbywali praktyki w warsztatach szkolnych zakładu.

Po ukończeniu technikum wielu z nich wracało do WSK na stanowiska średniego dozoru technicznego. Inni podejmowali naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie, zmieniając swój status zawodowy i zasilając wyższą kadrę kierowniczą. Wśród uczniów, ponad 95% stanowili chłopcy. W pierwszej klasie technikum, w 1961 roku było zaledwie siedem dziewcząt. Wszyscy z nostalgią wspominają tamten czas.

1 września 1974 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Świdniku. W 1978 roku Technikum Mechaniczne przestało istnieć i w miejsce chłopców pojawiły się dziewczęta kształcące się w zawodach: sprzedawcy, krawca odzieży lekkiej, ciastkarza, piekarza, kelnera i cukiernika.

Zastąpienie technikum, szkołą zawodową, wymagało zmiany wystroju i wyposażenia klasopracowni. Z korytarza szkolnego i sal lekcyjnych stopniowo znikały gabloty przedstawiające procesy technologiczne, a zastępowały je kolorowe opakowania towarów, ekspozycje druków niezbędnych w pracy sklepu, wzory ściegów, hafty, itp.

Staraniem społeczności Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, pod kierunkiem ówczesnego dyrektora Tadeusza Karasiuka, z dniem 1 września 1980r. utworzony został Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku, w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, Policealne Studium Zawodowe nr4 , Średnie Studium Zawodowe ,i Liceum Ekonomiczne dla Pracujących.

Dalsze poszerzanie kierunków kształcenia wynikało z zapotrzebowania rynku pracy, przede wszystkim na usługi, bowiem liczba mieszkańców miasta stale się powiększała.

W 1981r. zostało otwarte Technikum Odzieżowe dla Pracujących, a dwa lata później Technikum Odzieżowe. Uczennice technikum odzieżowego często prezentowały uszyte przez siebie kreacje na pokazach mody w szkole i podczas Dni Świdnika.

Lata 80. były trudne dla Zespołu Szkół, który wprowadzał nowe profi le kształcenia. Lata 90., to czas transformacji ustrojowej i gospodarczej, czas dynamicznych zmian w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Powstają nowe typy szkół, kierunki kształcenia. Pod koniec tej dekady nastąpiła zmiana organu prowadzącego. Bilans lat 90. i początku 2000 roku, to przede wszystkim modernizacja budynku, możliwa dzięki wielkiej przychylności radnych i zarządu Powiatu Świdnickiego oraz udanej współpracy ze współzarządzającym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącym. Ważnym wydarzeniem 1998 roku było nadanie szkole imienia Cypriana Kamila Norwida - imię to zwyciężyło w plebiscycie przeprowadzonym wśród uczniów. Dziś o nich mówi się – „Norwidowcy”-, a oni sami pytani o szkołę, w której się uczą – odpowiadają – w Norwidzie. Przygotowania do tej uroczystości zbiegły się z wizytą w ZSZ Na tę chwilę czekaliśmy bardzo długo. Jan Klooster wręcza sztandar szkoły Małgorzacie Warszyńskiej. Lata 70. Pamiątkowa fotografi a z wychowankami klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności sprzedawca. nr1 przedstawicieli holenderskiej Fundacji Samen Leren i Fundacji De Woonplaats, reprezentujących gminę Aalten. Pobyt okazał się bardzo owocny, gdyż Jan Klooster, będąc pod wrażeniem spotkania z uczniami i nauczycielami zespołu szkół, podjął decyzję o ufundowaniu sztandaru przez Fundację de Woonplaats.

Efektem nawiązanych kontaktów była współpraca Zespołu Szkół z Fundacją Samen Leren, za pośrednictwem której, uczniowie i nauczyciele mogli bliżej zapoznać się ze szkołą Graafschap College w Doetinchem, a uczniowie z Holandii niejeden raz gościli w ZSZ.

Od wielu lat Zespół Szkół specjalizuje się w edukacji w dziedzinie gastronomii, ekonomii i logistyki. Przygotowuje młodzież do kontynuowania nauki na studiach wyższych oraz do sprawnego poruszania się na rynku pracy.

Szkoła pozyskuje fundusze ze środków Unii Europejskiej, dzięki którym prowadzi szereg dodatkowych zajęć. Wiele z nich zostało zrealizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, między innymi „Nowoczesna szkoła”, czy „Sięgnij gwiazd”. Wyposażenie 3 pracowni komputerowych było możliwe dzięki projektowi EFS „Pracownie komputerowe dla szkół”. Obecnie realizowany jest projekt „Więcej wiem, więcej potrafi ę, więcej mogę” adresowany do 250 uczniów technikum i szkoły zawodowej, którzy podczas zajęć pozalekcyjnych realizują różnorodne programy, opracowane przez 10 nauczycieli Zespołu.

Dzięki PFARE 2003, uczniowie uczą się w pracowni gastronomicznej wyposażonej z pozyskanych środków unijnych.

Udział w Programie „Leonardo da Vinci” pozwolił na wyjazd do Niemiec 35 uczniom Technikum nr 2 oraz miesięczny pobyt w Lipsku w ramach zagranicznych praktyk zawodowych ”Niemiecka kuchnia regionalna w cateringu”. Komunaler Eigenbetrieb Engelsdorf i Stowarzyszenie Europa-Haus to niemieccy partnerzy szkoły.

W 2010 roku przy Zespole Szkół nr 1 im. C.K.Norwida powstał pierwszy powiatowy kompleks boisk „Orlik 2012”.

W ciągu minionych 50 lat niezwykle ważne było zaangażowanie nauczycieli i pracowników. Zespół wpisał się w trwały sposób w historię i tradycję naszego miasta. Możemy się pochwalić, że od wielu lat kieruje nim absolwent naszego Technikum Mechanicznego, Waldemar Jakson; Radzie Powiatu przewodniczy Ryszard Borowiec, a funkcję burmistrza Łęcznej sprawuje Teodor Kosiarski. Lubelskim wicekuratorem oświaty jest absolwentka naszej szkoły, Anna Dudek –Janiszewska, dyrektorem Wydziału Zarządzania Urzędu Wojewódzkiego - absolwent TM Włodzimierz Stańczyk.

Nie sposób wymienić nazwisk ponad 6 tysięcy absolwentów szkoły - znakomitych w swoich dziedzinach: pracowników zakładów, nauczycieli, dyrektorów, prezesów, właścicieli fi rm… Dlatego też, społeczność Zespołu ma nadzieję, że 9 grudnia 2011 roku będzie gościć w swoich murach absolwentów: pierwszego rocznika, zdającego maturę w roku 1966, maturzystów z klasy VB z roku 1973 r. oraz maturzystów z klasy Va – 1976r., a także nauczycieli i kadrę inżynierską Technikum Mechanicznego „szkoły matki” dzisiejszego Zespołu, chcemy wysłuchać wspomnień tych, od których zaczęła się historia szkoły, zwieńczona nadaniem jej 29 listopada 2011 roku przez Radę Miasta Świdnik tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnika.

Źródło:Głos Świdnika

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad