Zakończenie projektu: „Otwarci na wiedzę" PDF Drukuj
środa, 13 stycznia 2021 08:14

W Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku dobiega końca realizacja projektu: Otwarci na wiedzę” współfinansowanego z Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, numer i nazwa działania 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Nr 2 oraz ZSZ/Szkole Branżowej, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 206 uczniów i 20 nauczycieli, mających na celu podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to kwota 1 510 393, 20 zł. Termin realizacji zadań: 01.10.2018- 28.02.2021.

Zadania w projekcie obejmowały realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych takich jak: doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu z biologii, geografii czy zajęcia wyrównawcze z matematyki. Dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności organizowane były dodatkowe, indywidualne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki oraz zajęcia rozwijające kreatywność. Ponad 140 uczniów szkoły brało udział w szkoleniach komputerowych DIG COMP. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zewnętrznego uczniowie zdobyli certyfikaty umiejętności komputerowych. Uczestnicy otrzymywali podczas zajęć ciepłe posiłki lub korzystali z przerw kawowych. Otrzymali również podręczniki, materiały biurowe i piśmiennicze.

Beneficjentami projektu byli również nauczyciele, którzy doskonalili swoje umiejętności uczestniczyli w nast. szkoleniach: kurs języka angielskiego z egzaminem zewnętrznym, kurs kompetencji cyfrowych Dig Comp z certyfikatem, szkolenie z zakresu sposobów postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole, szkolenie o tematyce rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi. Ponadto trzech nauczycieli uczestniczyło w studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki.

Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych i komputerowych, do których zostało zakupione nowe wyposażenie, m.in. tablice interaktywne, projektor multimedialny, wizualizery, drukarki i laptopy do sal komputerowych, pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej i biologicznej, takie jak globusy, mapy, atlasy, ciśnieniomierze, mikroskopy czy fantomy. Również biblioteka szkolna została wzbogacona dodatkowymi pomocami dydaktycznymi, literaturą fachową, słownikami i podręcznikami.

Zespół projektowy ma nadzieję, że zdobyte przez uczestników projektu umiejętności i kwalifikacje oraz uzupełnienie wyposażenia pracowni przedmiotowych przyczyni się do zwiększenia szans w przyszłym zatrudnieniu uczniów „Norwida” oraz przyniesie wymierne korzyści w dalszym rozwoju szkoły.


Zapraszamy do galerii zdjęć 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad