Regulamin praktyk zawodowych w ZS Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku PDF Drukuj
środa, 10 listopada 2021 00:00

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W ŚWIDNIKU

 

§1 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU:

Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks pracy i Rozporządzenie MEN

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 29 marca 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. poz. 644)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DZ.U. z 2017 poz. 860)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DZ. U z 2019 poz. 991)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 16.października 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 5. (DZ.U z 2020 poz. 1830)

 

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego i uczestnictwo w niej jest obowiązkowe.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych określa program nauczania danego zawodu.
 3. Podstawą realizacji praktyk zawodowych uczniów jest umowa zawarta między szkołą,
  a zakładem pracy
 4. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również ferii.
 5. Praktyka zawodowa jest organizowana przez szkołę w terminach zgodnych z harmonogramem praktyk ustalonym na dany rok szkolny przez kierownika szkolenia praktycznego
  i zaakceptowanego przez dyrektora szkoły
 6. Wymiar godzin praktyki zawodowej określa program nauczania danego zawodu.
 7. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, a jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy na tych samych zasadach, co pracownicy.

 

§3 CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. Celem praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębianie zdobytej w szkole wiedzy
  i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 2. Celem praktyk zawodowych jest także:
  1. Wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole
  2. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
  3. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy
  4. Poszanowanie mienia
 3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

 

§4 MIEJSCE I TERMIN ODBYWANIA PRAKTYK

 1. Praktyki odbywają się w wytypowanych przez szkołę przedsiębiorstwach, których wyposażenie oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyk oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.
 2. W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody kierownika szkolenia praktycznego uczeń ma możliwość zorganizowania praktyki zawodowej we własnym zakresie ( praktyka indywidualna) w odpowiednim dla kierunku zakładzie.
 3. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia z praktyki przez zakład pracy, szkoła nie zapewnia następnej placówki szkoleniowej.

 

§5 OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Przygotowanie do praktyki.

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki zawodowej

 1. Posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w wybranym zawodzie, wydawanym przy przyjęciu do szkoły
 2. Posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych
  (dotyczy uczniów kształcących się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa)
 3. Zapoznać się z informacjami przekazanymi przez kierownika szkolenia praktycznego  na spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem praktyki zawodowej,
 4. Zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz programem praktyk
 5. Przygotować dzienniczek praktyk

 

 1. Dyscyplina w czasie odbywania praktyk.

Uczeń ma obowiązek zachowywać dyscyplinę w czasie odbywania praktyki zawodowej

 1. Odbyć w wyznaczonym terminie szkolenie BHP
 2. Prezentować właściwą postawę i kulturę osobistą
 3. Posiadać odpowiedni ubiór
 4. Punktualne rozpoczynać i kończyć zajęcia
 5. Dostosować się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia
 6. Przestrzegać obowiązujących w danym zakładzie pracy regulaminów pracy
 7. Aktywne uczestniczyć w praktyce zawodowej poprzez rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekunów praktyk
 8. Systematyczne odnotowywać zajęcia w dzienniczku praktyk
 9. Przedkładać dzienniczek praktyk zakładowemu opiekunowi praktyk – do kontroli
 10. Uzyskać pozytywną ocenę wpisaną do dzienniczka praktyk
 11. Przekazać w ciągi 7 dni od zakończenia praktyki – uzupełniony dzienniczka praktyk kierownikowi szkolenia praktycznego – celem wystawienia przez niego oceny z praktyki zawodowej.

 

 1. Nieobecności na zajęciach
 1. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona.
 2. Informacja o nieobecności przekazywana jest do zakładu pracy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę
 3. Informacja o nieobecności niezwłocznie przekazana jest do szkoły
 4. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może  być zwolniony przez rodzica/prawnego opiekuna lub pracownika szkoły po uprzednim zawiadomieniu kierownika szkolenia praktycznego.

 

§6 PRAWA UCZNIA

W czasie odbywania praktyk uczeń ma prawo:

 1. Zapoznać się z obowiązującym w zakładzie regulaminem, zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach
 2. Zapoznać się z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy
 3. Wykonywać zadania wynikające z programu praktyki
 4. Zapoznać się z kryteriami oceniania
 5. Informować szkołę o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itp.
 6. Zapoznać się z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk
 7. Uzyskać informację o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej
 8. Uzyskać wpis i odebrać dzienniczek praktyk w ostatnim dniu ich trwania
 9. Być właściwie traktowanym z poszanowaniem godności osobistej.

 

§7 OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek:

 1. Zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem
 2. Zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy
 3. Zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach
 4. Skierować uczniów na odpowiednie  stanowiska pracy
 5. Przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk
 6. Zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną
 7. Kontrolować dzienniczek  praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia
 8. Zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk
 9. Zwalniać ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor szkoły lub Kierownik Kształcenia Praktycznego
 10. Utrzymywać stały kontakt z Kierownikiem Kształcenia Praktycznego
 11. Informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itp.
 12. Poinformować ucznia o propozycji oceny
 13. Oceniać praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia w ostatnim dniu praktyk

 

§8 OCENA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 1. Ocenę końcową za praktykę zawodową ustala Kierownik Kształcenia Praktycznego na podstawie:
  1. oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyki ( ocena niedostateczna i celująca powinny być uzasadnione przez opiekuna praktyki w formie pisemnej)
  2. oceny za prowadzenie dzienniczka praktyki zawodowej
  3. obecności ucznia na praktykach zawodowych
 2. Z odbytych praktyk zawodowych Kierownik Kształcenia Praktycznego sporządza protokół  zaliczeniowy
 3. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej w przypadku niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, a zwłaszcza w razie:
 1. niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki
 2. nieobecności nieusprawiedliwionej
 3. samowolnej zmiany miejsca odbywania praktyki
 4. braku wymaganej dokumentacji praktyki
 5. braku szkolenia w zakresie zasad BHP
 6. złamania dyscypliny
 7. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy
 8. uzyskanie negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy w której odbywana jest praktyka
 1. W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przedstawić pełną dokumentację celem wystawienia oceny przez Kierownika Kształcenia Praktycznego
 2. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuje ocenę niedostateczną
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej może zdawać egzamin poprawkowy.
 4. W uzasadnionych przypadkach kierownik szkolenia praktycznego sprawdza umiejętności
  i wiedzę ucznia
 5. Uczeń może być nieklasyfikowany z praktyki zawodowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Dla takiego ucznia szkoła organizuje praktyki w innym terminie.

 

§9 DODATEK

 1. W przypadku odbywania praktyki zawodowej przez uczniów u pracodawcy podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 2. Uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki zawodowej we własnym zakresie (praktyka indywidualna) w odpowiednim dla kierunku zakładzie.
 3. Odbycie praktyki zawodowej może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu do Kierownika Kształcenia Praktycznego w ściśle określonym przez niego terminie i uzyskaniu jego zgody ( podpisanie umowy).
 4. Praktyka indywidualna podlega przepisom określonym przez Kodeks Pracy, rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu, przepisom regulaminowym szkoły, organizacyjno – porządkowym zakładu pracy i postanowieniem niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku nie uzyskania akceptacji Kierownika Kształcenia Praktycznego, nie dopełnienia formalności bądź nie wywiązania się zakładu z ustanowień – uczeń zostaje skierowany na praktykę do placówki wskazanej przez kierownika szkolenia praktycznego.
 6. Uczniowie zostają zapoznani z powyższym regulaminem na spotkaniu z Kierownikiem Kształcenia Praktycznego.
 7. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem uczniów obowiązuje Rozrządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad