Szkoła Policealna Nr 2
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PDF Drukuj

REKRUTACJA 2022/2023

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOŁA POLICEALNA Nr 2

 TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Symbol cyfrowy: 325509

Kwalifikacja: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry.
Forma: zaoczna (średnio 2 weekendy w ciągu miesiąca).

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

W wyniku kształcenia słuchacz zdobywa umiejętności w zakresie:

 1. oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 2. prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 3. ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 4. oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 5. ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez szkołę,
 2. dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik BHP (BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy ) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Kariera zawodowa:

Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika BHP umożliwia pracę w charakterze specjalisty w zakresie doradztwa bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również sprzedaży usług konsultacyjnych podmiotom zewnętrznym. Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rekrutacja:

 1. Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
 2. Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgminazjalnej (wykształcenie średnie, nie jest wymagana matura)
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)
 4. Dowód osobisty do wglądu
 5. 2 zdjęcia

 

Serdecznie zapraszamy!

 
FLORYSTA PDF Drukuj

REKRUTACJA 2022/2023

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOŁA POLICEALNA Nr 2

FLORYSTA

Zawód: FLORYSTA

Symbol cyfrowy: 343203

Kwalifikacja: OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry.
Forma: zaoczna (średnio 2 weekendy w ciągu miesiąca).

Opis zawodu:

Zawód florysty jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku na wykonywanie usług z zakresu projektowania, wykonywania kompozycji i dekoracji roślinnych we wnętrzach i na otwartej przestrzeni.

Zwiększające się zainteresowanie dekoracjami okolicznościowymi wnętrz (np. kościołów, sal bankietowych, konferencyjnych, itp.) powoduje wzrost zapotrzebowania na florystów – kreatywnych twórców dekoracji roślinnych, którzy będą w pełni przygotowani do wykonywania kompleksowych aranżacji.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych:

 1. projektowania dekoracji roślinnych;
 2. wykonywania dekoracji roślinnych;
 3.  aranżowania wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: kwiaciarnie, pracownie florystyczne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 4 tygodnie (140 godzin).

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez szkołę,
 2. dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Florysta (OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych ) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Kariera zawodowa:

Florysta zajmuje się przygotowaniem kompozycji florystycznych w restauracjach, hotelach, miejscach kultu religijnego. Wykonuje również oprawę florystyczną wystaw, pokazów i konkursów, uwzględniając przy tym aktualne trendy oraz doradza w zakresie pielęgnacji roślin. Posiadana wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole policealnej w zawodzie: florysta,  pozwalają w sposób profesjonalny prowadzić kwiaciarnię lub firmę florystyczną.

Rekrutacja:

 1. Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
 2. Decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgminazjalnej (wykształcenie średnie, nie jest wymagana matura)
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)
 4. Dowód osobisty do wglądu
 5. 2 zdjęcia

Serdecznie zapraszamy!

 
TECHNIK ADMINISTRACJI PDF Drukuj

REKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

SZKOŁA POLICEALNA Nr 2 – TECHNIK ADMINISTRACJI

 

 

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI
Symbol cyfrowy: 334306

Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry.
Forma: zaoczna (średnio 2 weekendy w ciągu miesiąca).

 

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

 

W wyniku kształcenia słuchacz zdobywa umiejętności w zakresie:

 • gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.

 

 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez szkołę,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji (EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji ) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Technik administracji może podjąć zatrudnienie:

·       w administracji rządowej i administracjach specjalnych,

·       jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy,

·        w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach,

·       organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgminazjalnej
( wykształcenie średnie, nie jest wymagana matura)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 2 zdjęcia

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 
Szkoła policealna - Opiekun Medyczny PDF Drukuj

REKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

SZKOŁA POLICEALNA Nr 2

 OPIEKUN MEDYCZNY

 

 

Zawód: OPIEKUN MEDYCZNY
Symbol cyfrowy: 532102

Kwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry.
Forma: zaoczna (średnio 2 weekendy w ciągu miesiąca).

 

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi:

·       rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej  i niesamodzielnej,

·        pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej,

·        współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,

·       asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich,

·        konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

 

 

 

 

Praca:

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta,w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej!

 

Proponowani partnerzy w zakresie organizacji praktyk zawodowych:

Szpital Miejski w Świdniku

Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku

Słuchacze  szkoły policealnej mogą odbywać również praktyczną naukę zawodu w szpitalach i domach opieki, w których są zatrudnieni (jeśli dotyczy).

Słuchacze szkoły policealnej dostarczają do sekretariatu szkoły/opiekuna oddziału w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu  na praktyczną naukę zawodu.

 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez szkołę,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny (MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej                          i niesamodzielnej ) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim,  po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki)
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgminazjalnej
( wykształcenie średnie, nie jest wymagana matura)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)

·       Orzeczenie do celów sanitarno -epidemiologicznych (skierowanie z sekretariatu szkoły)
• Dowód osobisty do wglądu

• 2 zdjęcia

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad