Witaj grecka przygodo! - Część II PDF
poniedziałek, 06 września 2021 00:00

 
Witaj grecka przygodo! - Część I PDF
niedziela, 05 września 2021 00:00

 
Będę hotelarzem. Chyba... PDF
sobota, 04 września 2021 00:00

 
Procedury PDF
środa, 01 września 2021 00:00

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2021 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się COVID-19.

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.zsnorwid.swidnik.pl  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

    Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

       Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy lub uaktualnienie możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Uczniowie chorzy, zakatarzeni lub z temperaturą nie będą wpuszczani na zajęcia.
 4. Do placówki nie może uczęszczać uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 7. W sprawach ważnych Rodzic/Opiekun może wejść na teren szkoły np: do sekretariatu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
 8. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z uczniem,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z uczniem min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych, nie będzie on wpuszczony na zajęcia, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę, dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium. Uczeń pełnoletni może sam wrócić do domu.
 2. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek, przyłbic w czasie lekcji, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.
 3. Szkoła bezwzględnie nakazuje noszenie maseczek, przyłbic podczas przerw międzylekcyjnych, szatniach, podczas wejścia do sal lekcyjnych w pomieszczeniach wspólnych.
 4. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 5. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 6. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni zachowując bezpieczny dystans..
 7. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Procedura przychodzenia, przyprowadzania i odbierania oraz powrót ucznia ze szkoły

Do przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

        I. Przychodzenie, przyprowadzanie ucznia do szkoły

 1. Do szkoly przychodzą uczniowie, przyprowadza rodzic,  wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 2. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać ucznia u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 4. Rodzic/opiekun przyprowadzający ucznia do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 1,5 m.
 5. Rodzic/opiekun odprowadzający młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
 6. Rodzic/opiekun przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystć z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 7. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 8. Rodzice/opiekunowie nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 9.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówkizostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 10.  Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 11. W sytuacji, gdy pracownik/nauczyciel placówki zauważy u ucznia przychodzącego na zajęcia, konsultacje, że ma on objawy chorobowe sugerujace chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o wejściu ucznia do szkoły na zajęcia.

       II. Odbieranie ucznia ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic/opiekun odbierający ucznia ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic/opiekun może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 3. Uczeń po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - Ogłoszenie PDF
wtorek, 31 sierpnia 2021 09:00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - Ogłoszenie

 
Zapraszamy  uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, w dniu 1 września 2021 r. o godzinie 9.00.
 
Zapraszamy chętnych Uczniów, Nauczycieli, Pracowników szkoły i Rodziców na Mszę św., która zostanie odprawiona w Kościele pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Świdniku o godzinie 8.00.
 
Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych odbędzie w sali gimnastycznej o godzinie 9.00, a następnie uczniowie spotkają się z Wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.
 

L.p.

Oddział

Sala

1.

1 TH  (Technikum nr 2 -  technik hotelarstwa)

65

2.

1 TŻ (Technikum nr 2 - technik żywienia i usług gastronomicznych)

58

3.

1 TL (Technikum nr 2 - technik logistyk)

60

4.

1 SB (Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi - kucharz)

52

 

Rozpoczęcie roku szkolnego klas starszych

Przydział sal  na spotkania z wychowawcami:

L.p.

Oddział

Sala

1.

2 LO z Oddziałami Integracyjnymi

16

2.

2 SB z Oddziałami Integracyjnymi

63

3.

2 TL

9

4.

2 THŻ

14

5.

3 LO z Oddziałami Integracyjnymi

66

6.

3 TŻp

50

7.

3 THLp

57

8.

3THŻg

15

9.

3TLg

56

10

4THŻ

59

11

4TTL

Biblioteka

 

Przypominamy, że nadal na terenie szkoły obowiązują zalecenia  GIS i MEiN,  prosimy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego tj. zachowaniu dystansu społecznego, zakrywaniu ust i nosa maseczkami  w przestrzeniach wspólnych, a także należy pamiętać o higienie rąk poprzez częste ich mycie i dezynfekcję.

W poniższym załączniku znajdują się wytyczne MEiN dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych dot. bezpiecznej oraz higienicznej organizacji zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

 
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie PDF
wtorek, 31 sierpnia 2021 08:00

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 
Szanowni Uczniowie!
 
Od godziny 10.00, 31.08.2021r. każdy z uczniów podchodzących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej roku szkolnego 2020/2021 będzie mógł sprawdzić swoje wyniki na portalu SIO EPKZ. 
 
Loginy oraz kody aktywacyjne niezbędne do pierwszego logowania uczniowie otrzymają od swoich wychowawców.
 

Instrukcja dla osób, które jeszcze nie zakładały konta w systemie SIO EPKZ

 
Instrukcja rejestracji i logowania w systemie SIO EPKZ
 
1. Należy kliknąć poniższy link:
 
 
2. Po kliknięciu powyższego linku zostajemy przeniesieni na stronę widoczną poniżej: 
 
Tutaj należy wpisać (a najlepiej skopiować) swój kod aktywacyjny i login otrzymane w wiadomości od wychowawcy klasy oraz dwukrotnie własne hasło. 
 

UWAGA! Hasło musi się składać z co najmniej 12, ale mniej niż 20 znaków. Ponadto hasło musi zawierać jedną dużą literę, jedną cyfrę oraz znak specjalny (np. !, #, $, itp.).

 
Po wpisaniu hasła spełniającego powyższe kryteria, należy kliknąć przycisk - "Zakończ rejestrację". 
 
3. Po kliknięciu przycisku "Zakończ rejestrację" zostaniemy automatycznie przekierowani na stronę logowania portalu SIO EPKZ. Jeśli przekierowanie nie następuje, to możemy dostać się na tę stronę ręcznie, klikając poniższy link:
 
 
Tutaj logujemy się do systemu wpisując tylko login oraz wcześniej ustalone hasło. Po wejściu do portalu wyniki egzaminów będą widoczne po kliknięciu zakładki "Egzaminy". 
 

Instrukcja dla osób, które już założyły konto w systemie SIO EPKZ, ale zapomniały hasła

1. Klikamy poniższy link:

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login

 

2. Po kliknięciu powyższego linku zostajemy przeniesieni na stronę widoczną poniżej, na której klikamy przycisk "Resetuj hasło".

 

 

3. Po kliknięciu przycisku "Resetuj hasło", otworzy się kolejna podstrona, na której wpisujemy swój login do systemu SIO EPKZ oraz adres e-mail.

UWAGA! Adres e-mail, który wpisujemy w drugie z wymienionych pół, musi być adresem, który podaliśmy podczas wypełniania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie!

Po wpisaniu loginu i hasła ponownie klikamy na przycisk "Resetuj hasło" (tym razem przycisk znajduje się na niebieskim tle).

 

4. Po kliknięciu ww. przycisku, na konto mailowe zdającego zostanie wysłany kod aktywacyjny potrzebny do zresetowania hasła. Po otrzymaniu wiadomości należy postępować zgodnie z instrukcją w niej zawartą. 

 
Polskie tradycje w greckiej odsłonie - Rozpoczęcie roku szkolnego PDF
wtorek, 31 sierpnia 2021 07:00

logo_zs1.jpg   

 
 
 
 
 

Jutro rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2021/2022...

W Polsce – uczniowie wracają  do szkół 1 września. Pierwszy dzień szkoły zawsze rozpoczyna się od uroczystych apelów, podczas których wygłaszane są przemowy dyrekcji, nauczycieli,  zapoznanie nowych uczniów ze szkołą. Każda klasa otrzymuje najważniejsze informacje na temat organizacji pracy w nowym roku oraz swój plan lekcji.

W Grecji – uczniowie wrócą do szkół 11 września. 

a przed nami kolejna, grecka przygoda...

Już o  północy z 04 na 05.09.2021 kolejna grupa uczniów z NORWIDA  wyrusza podbijać świat - w ramach projektów :„Zagraniczne praktyki szansą na konkurencyjność na rynku pracy” nr. 2020-1-PL01-KA102-078703 i „Smaki Europy - mobilność techników żywienia ” nr. 2020-1-PL01-KA102-081277 45 uczniów naszej szkoły  spędzi dwa tygodnie na praktykach zawodowych na słonecznym wybrzeżu Grecji w miejscowości Eratini nad Zatoką Koryncką. 
 

JUŻ WKRÓTCE ZAPRASZAMY DO RELACJI Z WYJAZDU NA FACEBOOKA. 

Agnieszka Romanek

Anna Kołodziejczyk

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 226

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad