Pięćdziesięciolecie Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku 1961 - 2011 PDF Drukuj
poniedziałek, 02 stycznia 2012 15:51


 Czas jest wielkim nauczycielem (…)

Hektor Berlioz

 

Niezależnie od ciągle wprowadzanych reform w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, to placówka - jak podkreśla dyrektor Małgorzata Warszyńska - dostosowująca się do dynamicznych zmian na rynku pracy, podejmująca działania w obszarze usług edukacyjnych, zgodnych z oczekiwaniami młodzieży Świdnika i Powiatu Świdnickiego oraz ich rodziców.

Było i jest to możliwe, dzięki wysiłkowi wielu nauczycieli i pracowników oraz absolwentów Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, który 1 września 2011 roku ukończył 50 lat, tak jak miasto Świdnik i wiele instytucji działających na jego terenie.

Każdy jubileusz skłania do podsumowań - tym bardziej pięćdziesięciolecie.

I tak, historia najpierw Technikum Mechanicznego, a dzisiaj Zespołu Szkół nr 1 była barwna i skomplikowana. To czas wzlotów i stałej niepewności jutra.

Szczególnie trudne czasy konsolidowały społeczność szkolną, co dziś potwierdzają absolwenci, szczególnie z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Dla nich czas spędzony w murach tej szkoły związany jest z pięknym czasem młodości i trudnym okresem wielu ograniczeń, jakich nie zna dzisiejsze młode pokolenie.

W 1961 roku decyzją ówczesnego Ministra Oświaty powołane zostało Technikum Mechaniczne kształcące w systemie dziennym. Warunków, w jakich przyszło się uczyć w tamtych czasach nie da się porównać z standardami żadnej z istniejących w Świdniku placówek oświatowych.

 

 Pierwsza siedziba Technikum Mechanicznego 

Pierwsza siedziba Technikum Mechanicznego

 

 

Wraz z pierwszymi blokami mieszkalnymi w 1952 roku wyrastał dzisiejszy gmach szkoły przy ul. Świerczewskiego (dzisiejsza ul. Gen. L. Okulickiego).Początkowo mieściło się w nim Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 3, a od 1961 roku również Technikum Mechaniczne.

Pierwszy rocznik Technikum Mechanicznego był jeszcze nieliczny. Szkoła „wchodziła” dopiero w środowisko lokalne.
W późniejszych latach ilość równoległych klas wzrastała. Przybywało uczniów. Technikum zdobywało pozycję w mieście. Pierwszym dyrektorem Technikum do 1962 roku był inż. Kazimierz Brejnak , w latach 1962-1964 funkcję tę pełnił mgr inż. Waldemar Jung , a mgr Józef Borzym w latach 1964 – 1971 oraz Tadeusz Karasiuk od 1971 do 1983 roku.
Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: mgr Jadwiga Karaś (1984 – 1997) , od 01września 1997r do chwili obecnej mgr Małgorzata Warszyńska.

Funkcję wicedyrektorów pełnili kolejno: mgr Bolesława Łuciuk (1964 – 1972), mgr Stanisław Skrok (1972- 1983), mgr Jadwiga Karaś (1982 -1983), mgr Irena Sepczuk (1984 – 1997) i od roku 1997 do chwili obecnej mgr Krzysztof Banaszek.

Warto podkreślić, że pierwszą kadrę fachowców uczących przedmiotów zawodowych stanowili magistrowie i inżynierowie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Uczniowie odbywali praktyki w warsztatach szkolnych na terenie Zakładu. Po ukończeniu Technikum wielu z nich wracało do WSK na stanowiska średniego dozoru technicznego, wielu z nich podejmowało naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie, zmieniając swój status zawodowy i zasilając wyższą kadrę kierowniczą.

Wśród uczniów ponad 95% stanowili chłopcy. W pierwszej klasie Technikum w roku 1961 było siedem dziewcząt. Wszyscy z nostalgią wspominają tamten czas, pomimo posługiwania się młotkiem i pilnikiem podczas zajęć w warsztatach szkolnych.

Po trzynastu latach funkcjonowania placówki Lubelski Kurator podjął decyzję o rozpoczęciu procesu wygaszania Technikum Mechanicznego. Postanowienie to, podyktowane było współistnieniem z tzw. Technikum Mechanicznym przy Zakładzie oraz koniecznością wprowadzenia kierunków kształcących dziewczęta.

Zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie z dniem 1 września 1974 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Świdniku, która prowadzona była pod wspólnym kierownictwem z wygasającym Technikum.

W roku 1978 Technikum Mechaniczne przestało istnieć i miejsce rzeszy chłopców zajęły dziewczęta kształcące się w zawodzie sprzedawcy, krawca odzieży lekkiej, ciastkarza, piekarza, kelnera i cukiernika.

Zastępowanie Technikum, Szkołą Zawodową, wymagało zmiany wystroju i wyposażenia klasopracowni. Z korytarza szkolnego i sal lekcyjnych stopniowo znikały gabloty przedstawiające procesy technologiczne, a zastępowały je kolorowe opakowania towarów, ekspozycje druków niezbędnych w pracy sklepu, wzory ściegów, hafty, itp.

Lata 80., to dla ZSZ czas kształcenia sprzedawców, odbywających praktykę w PSS „Społem”, świdnickich zakładach gastronomicznych i piekarniach. Część absolwentów znajdowała tam zatrudnienie, a najliczniej zasilali oni placówki detalicznej sieci handlowej.

Równocześnie ze szkołą zawodową został powołany przez Kuratorium z dniem 1 września 1974 roku Wydział Dokształcający w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Świdniku. Wiele świdniczanek zatrudnionych wówczas w miejscowej Spółdzielni Spożywców „Społem” i Spółdzielni Dziewiarskiej im. Małgorzaty Fornalskiej uzupełniało swoje wykształcenie.

Otwarcie z dniem 1 września 1976 roku Liceum Ekonomicznego dla Pracujących w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Świdniku pozwoliło na zdobycie średniego zawodowego wykształcenia wielu członkom placówek handlowych naszego miasta

Staraniem społeczności Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 pod kierunkiem ówczesnego dyrektora Tadeusza Karasiuka, z dniem 1 września 1980r. utworzony został zbiorczy zakład szkolny o nazwie „Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku” dawniej „Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Świdniku” , w skład którego weszły:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Świdniku
- Policealne Studium Zawodowe nr 1 w Świdniku
- Średnie Studium Zawodowe w Świdniku
- Liceum Ekonomiczne dla Pracujących w Świdniku.

Dalsze poszerzanie kierunków kształcenia wynikało z zapotrzebowania społecznego naszego miasta, przede wszystkim na usługi, bowiem liczba mieszkańców miasta stale powiększała się.

Z tego też powodu, w 1981r. zostało otwarte Technikum Odzieżowe dla Pracujących, a następnie z dniem 1 września 1983 roku Technikum Odzieżowe (dzienne). O ile praktyczną naukę w dotychczasowych specjalnościach uczniowie pobierali w zakładach kształcenia, to nauka zawodu przyszłych pracowników sfery usługowej odbywała się w warsztatach szkolnych, będących miejscem realizacji indywidualnych zamówień, gdyż świdniczanki szyły dla siebie i swoich rodzin odzież, pościel, itp.

 Prace wykonane podczas praktycznej nauki zawodu

Prace wykonane podczas praktycznej nauki zawodu

 

Uczennice Technikum Odzieżowego często prezentowały uszyte przez siebie kreacje na pokazach mody w szkole i podczas Dni Świdnika.


Pokaz mody podczas zjazdu absolwentów w roku 1999

Pokaz mody podczas zjazdu absolwentów w roku 1999

 

50lecieartykul4


Lata 80. były trudne zarówno dla kraju, jak i dla Zespołu Szkół, który wprowadzał nowe  profile kształcenia i uzupełniał edukacyjną mapę Świdnika głównie o  nowe typy szkół czy kierunki kształcenia.

Był to również czas nieznanych dotąd doświadczeń i wyborów. W Świdniku rozpoczął się robotniczy protest, przekształcony następnie w ogólnopolski ruch społeczny, zakończony powstaniem NSZZ „Solidarność”. Wtedy, kolejny raz , potwierdził się silny związek szkoły z WSK - przed planowanym strajkiem generalnym, pracownicy fabryki zaproponowali swoją obecność przy strajkujących nauczycielach.
Był to wyraz jedności świdniczan połączonych wspólną ideą. Do strajku nie doszło, ale nastąpiły zmiany kadrowe. Konsekwencją tych zmian, mocno odczuwalną przez ówczesną społeczność szkoły, było odwołanie z funkcji zastępcy dyrektora Zespołu Stanisława Skroka – pierwszego burmistrza miasta Świdnika wybranego po przełomowych zmianach.
Lata 90, to czas transformacji ustrojowej i gospodarczej naszego kraju, czas dynamicznych zmian w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 (powstają nowe typy szkół, kierunki kształcenia), kolejne pokolenia zawitały w mury szkoły.

Koniec tej dekady to również zmiana organu prowadzącego - dobry czas dla szkoły.
Bilans lat 90 i początku 2000 roku, to przede wszystkim modernizacja budynku możliwa dzięki wielkiej przychylności Radnych i Zarządu Powiatu Świdnickiego oraz konstruktywnej i zgodnej współpracy ze współzarządcą budynku – I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego obecnie kierowanego przez mgr Stanisława Stefańczyka.

Ważnym zadaniem podjętym w 1998 roku przez społeczność Zespołu Szkół było zdobycie imienia Cypriana Kamila Norwida - imię to zwyciężyło w plebiscycie przeprowadzonym wśród uczniów. Dziś o nich mówi się – Norwidowcy-, a oni sami pytani o szkołę, w której się uczą – odpowiadają – w Norwidzie.
Przygotowania do tej uroczystości zbiegły się z wizytą w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przedstawicieli holenderskiej Fundacji Samen Leren i Fundacji De Woonplaats, reprezentujących Gminę Aalten.
Wizyta ta okazała się bardzo owocna, gdyż Jan Klooster, będąc pod wrażeniem spotkania z uczniami i nauczycielami Zespołu , podjął decyzję o ufundowaniu sztandaru przez Fundację de Woonplaats.

 

Jan Klooster przybija tabliczkę fundatora

Jan Klooster przybija tabliczkę fundatora

 

Przekazanie sztandaru dyrektorowi ZSZ - Małgorzacie Warszyńskiej

 Przekazanie sztandaru dyrektorowi ZSZ - Małgorzacie Warszyńskiej

 

Przekazanie sztandaru wicedyrektorowi ZSZ – Krzysztofowi Banaszkowi

Przekazanie sztandaru wicedyrektorowi ZSZ – Krzysztofowi Banaszkowi

 

Efektem nawiązanych kontaktów była współpraca Zespołu Szkół z Fundacją Samen Leren, za pośrednictwem której, uczniowie i nauczyciele mogli bliżej zapoznać się ze szkołą Graafschap College w Doetinchem, a uczniowie z Holandii nie jeden raz zagościli w progach ZS

 

Zajęcia uczniów Zespołu w pracowni gastronomicznej Graafschap College w Doetinchem

 Zajęcia uczniów Zespołu w pracowni gastronomicznej Graafschap College w Doetinchem

 

50lecieartykul9

 


Wraz z uroczystością nadania imienia odbył się zjazd absolwentów.


Spotkanie absolwentów w 1999 roku

Spotkanie absolwentów w 1999 roku


 

Od wielu lat Zespół Szkół specjalizuje się w szeroko pojętym obszarze usług edukacyjnych w dziedzinie gastronomii, ekonomii i logistyki, przygotowując młodzież do kontynuowania nauki na kierunkowych studiach wyższych oraz do sprawnego poruszania się na rynku pracy.

 

Zajęcia  w nowocześnie wyposażonych różnorodnych pracowniach przedmiotowych

 Zajęcia  w nowocześnie wyposażonych różnorodnych pracowniach przedmiotowych

 

 

Szkoła pozyskuje fundusze ze środków Unii Europejskiej, dzięki którym prowadzony jest szereg dodatkowych zajęć. Wiele z nich zostało zrealizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie „Nowoczesna szkoła”, czy „Sięgnij gwiazd”. Wyposażenie 3 pracowni komputerowych było możliwe dzięki projektowi EFS „Pracownie komputerowe dla szkół”

Obecnie realizowany jest  projekt  „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę” adresowany do 250 uczniów Technikum i Szkoły Zawodowej, którzy, podczas zajęć pozalekcyjnych realizują różnorodne programy, opracowane przez 10 nauczycieli Zespołu.

 

 

Mozaika fotografii z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych

 Mozaika fotografii z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych

 

Dzięki  PFARE 2003,  uczniowie  uczą się w pracowni gastronomicznej wyposażonej z pozyskanych środków unijnych.

Udział w Programie „Leonardo da Vinci” pozwolił na wyjazd do Niemiec 35 uczniom Technikum nr 2 oraz  miesięczny pobyt w Lipsku w ramach zagranicznych praktyk zawodowych, pt. ”Niemiecka kuchnia regionalna w cateringu”. Komunaler Eigenbetrieb Engelsdorf i Stowarzyszenie Europa-Haus to niemieccy partnerzy naszej Szkoły.

 

Uczniowie Technikum nr 2 podczas  uroczystości  w Gimnazjum nr 1 w Świdniku.

Uczniowie Technikum nr 2 podczas  uroczystości  w Gimnazjum nr 1 w Świdniku.

 

Pierwsza dekada XXI wieku to okres dalszego przystosowywania Zespołu Szkół do stale zmieniającej się sytuacji  społeczno-ekonomicznej kraju, a w szczególności zmian  demograficznych.

Szybki rozwój nowoczesnych technologii spowodował konieczność oparcia procesu nauczania na osiągnięciach informatyki. Dlatego dziś Zespół Szkół nr 1 jest placówką  wyposażoną w nowoczesny sprzęt, ze stale doskonaląca się kadrą nauczycielską.

W 2010 roku przy Zespole Szkół nr 1im.C.K.Norwida powstał pierwszy powiatowy kompleks boisk „Orlik 2012’

Uroczyste przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości podczas otwarcia Orlika w dniu 28.X.2010

Uroczyste przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości podczas otwarcia Orlika w dniu 28.X.2010


Zajęcie sportowe w ZS nr 1

Zajęcie sportowe w ZS nr 1


50- letnia historia Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku tworzyła się w czasie trudnych doświadczeń naszego społeczeństwa. I to, w jakim okresie przyszło Szkole funkcjonować, zadecydowało o jej obecnym kształcie.

Niezwykle ważne było również zaangażowanie – przez 50 lat -nauczycieli i pracowników i organu prowadzącego. Zespół wpisał się w trwały sposób w historię i tradycję naszego miasta, którym od wielu lat kieruje absolwent Technikum Mechanicznego Pan Waldemar Jakson; Radzie Powiatu przewodniczy Pan Ryszard Borowiec. Burmistrzem Łęcznej jest Teodor Kosiarski, Lubelskim wicekuratorem oświaty jest absolwentka Pani Anna Dudek – Janiszewska, a dyrektorem Wydziału Zarządzania Urzędu Wojewódzkiego jest absolwent TM Pan Włodzimierz Stańczyk.

Nie sposób wymienić nazwisk ponad 6 tysięcy absolwentów szkoły - znakomitych w swoich dziedzinach: pracowników zakładów, nauczycieli, dyrektorów, prezesów, właścicieli firm, itd., ponieważ każde z nich jest znakomite.

Dlatego też, społeczność Zespołu ma nadzieję, że w dniu 9 grudnia 2011 roku będzie gościć w swoich murach, absolwentów: pierwszego rocznika, zdającego maturę w roku 1966, maturzystów z klasy VB z roku 1973 oraz maturzystów z klasy Va – 1976,a także nauczycieli i kadrę inżynierską Technikum Mechanicznego („szkoły matki” dzisiejszego Zespołu), aby wysłuchać wspomnień tych, od których zaczęła się historia Szkoły i która uwieńczona została nadaniem Zespołowi Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku w dniu 29 listopada 2011 roku przez Radę Gminy Świdnik tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA ŚWIDNIKA”.

 

Fotogaleria z uroczystości 50-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad