Regulamin PDF Drukuj
poniedziałek, 31 marca 2014 13:43

 

 

Regulamin korzystania z kortu tenisowego

            Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku           

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Kort tenisowy jest obiektem Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, zwanym dalej ZS Nr 1.

2. Kort czynny jest w miesiącach kwiecień – październik w godzinach pracy animatora. Zarządca obiektu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu w przypadku trudności organizacyjnych.

3. Kortem opiekuje się będący na zmianie pracownik szkoły, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszego regulaminu.

4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na korcie po opieką opiekuna.

 

Rezerwacja kortów

§ 2

1. Kort do gry zostanie udostępniony po wpłynięciu na konto opłaty za ilość godzin korzystania z kortu zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 1, koszt udostępnienia kortu widoczny w zakładce Rezerwacja.

2. Rezerwacji kortu dokonuje się wyłącznie drogą mailową z zaznaczeniem dnia i ilości godzin. Sprawdzenia dni i godzin wolnych do rezerwacji należy dokonać na stronie www.zsnorwid.swidnik.pl w zakładce Kort tenisowy - Rezerwacja.

3. Lista rezerwacji kortu na dany miesiąc z podpisem dyrektora szkoły, znajduje się u animatora boiska. Wszelkie zmiany naniesione ręcznie nie będą honorowane.

4. Rezerwujący , w dniu korzystania z kortu, potwierdzi ten fakt swoim podpisem na wskazanej liście, po okazaniu dowodu tożsamości.

5. Opłaty za kort należy dokonać od 10 do 20 dnia poprzedzającego miesiąc na który dokonano rezerwacji .

6. Kort do gry będzie udostępniony po potwierdzeniu wpłynięcia na konto szkoły kwoty wynikającej z załącznika nr 1.

7. Czas rezerwacji 1 godziny – 60 minut. Niewykorzystany z przyczyn losowych ( opady deszczu) termin rezerwacji zostanie ustalony w następnym miesiącu.

8. Z kortu mogą korzystać max 4 osoby (w przypadku gry podwójnej oraz gry dzieci do lat 10 z opiekunem ).

8. Użytkownik kortu zobowiązuje się do bezwzględnego utrzymania czystości i porządku na korcie.

9. Na korcie obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia prywatnych lekcji, instruktażu, z którego prowadzący osiąga korzyści finansowe.

 

Postanowienia końcowe

§ 3

1.Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz :

a) spożywania alkoholu i środków odurzających ,

b) palenia tytoniu,

c) używania wulgaryzmów,

d) wprowadzania zwierząt,

e) jazdy rowerem i innymi pojazdami,

f) wchodzenia w nieodpowiednim obuwiu ( szczególnie piłkarskim),

g) przebywania osób nietrzeźwych ,

h) zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego,

i) spożywania posiłków,

j) wnoszenia i używania środków pirotechnicznych i niebezpiecznych.

2. Osoba korzystająca z kortu zobowiązana jest do posiadania kompletnego stroju sportowego, a w szczególności właściwego obuwia.

3. Zespół Szkół Nr 1 nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korcie oraz za wypadki powstałe podczas gry .

4. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu nie będą wpuszczane na teren kortu.

5. O wszelkich usterkach lub uszkodzeniach należy niezwłocznie powiadomić pracownika obiektu.

6. W przypadku niekorzystnych warunków (opady deszczu lub śniegu) kort tenisowy może być zamknięty.

 

 

 

Świdnik, 1 kwietnia 2016

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad