Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole
Innowacja w edukacji teatralno–integracyjnej z elementami teatroterapii PDF Drukuj

Autor innowacji : Katarzyna Szajewska

Adresaci innowacji/grupa docelowa:

- Innowacją objęta zostanie przede wszystkim grupa uczniów z klas III LO z oddziałami integracyjnymi i uczniowie z klas Technikum nr 2 z ZS nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

Warunki realizacji innowacji:

• Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć wynikających z art. 42 i obejmie 10 godzin w 1 semestrze i 10 godzin w II semestrze

• przynajmniej 4 godziny w ramach zajęć odbędzie się również w ferie zimowe w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym Koło w Świdniku, uczniowie będą współpracować z grupą teatralną „Motyle".

Cele innowacji:

Cel główny

• Wzbogacenie wiedzy o sztuce teatralnej, o integracji i technikach teatroterapii.

Cele szczegółowe:

• Kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej

i wyobraźni.

• Rozwijanie mowy, ruchu i myślenia.

• Dbanie o rozwój indywidualny ucznia.

• Dostarczanie emocji, wzbogacanie przeżyć.

• Poszukiwanie odpowiedzi na pytania rodzące się z możliwości wyrażania samego siebie.

• Kształtowanie postawy poszukującej i zrywającej ze stereotypami.

• Udział w życiu kulturalnym szkoły.

Efektem Innowacji będzie premiera spektaklu teatralnego.

Na zajęciach będziemy pracować różnymi metodami między innymi dramą, ale przede wszystkim metodą Natalii Popovej i Studia teatralnego Krug z Moskwy opartej na odkrywaniu siebie poprzez improwizację i działanie w zespole.

Treści Innowacji w edukacji teatralno–integracyjnej z elementami teatroterapii spełniają przede wszystkim funkcje wychowawcze. Głównym celem w tym obszarze jest kształtowanie sylwetki ucznia aktywnego, świadomego, wrażliwego i odpowiedzialnego oraz otwartego na drugiego człowieka.

 
Wykorzystanie platformy e-learning w klasie 1 Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdnik PDF Drukuj

Od następnego semestru(wrzesień/październik 2015) w Liceum dla Dorosłych realizowana będzie Innowacja organizacyjna "Wykorzystanie platformy e-learning w klasie 1 Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych  w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdnik". 

Autorem innowacji jest Katarzyna Szajewska, współautorami są Krzysztof Banaszek, Małgorzata Kowalczyk, Justyna Stamierowska, Magdalena Baran.

Adresatami innowacji jest grupa uczniów którzy od września/października 2015 roku rozpoczną naukę w 1 klasie Liceum dla Dorosłych.

Warunkiem realizacji innowacji jest wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej w nauczaniu języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i geografii w klasie 1 (semestr I i II).

- Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć wynikających z przydziału godzin dla słuchaczy klasy 1 LOD (semestr I i semestr II), z wyżej wymienionych przedmiotów.

- Nauczyciel jest zobowiązany zaprojektować od 10% do 30% materiału z całości godzin ze swojego przedmiotu.

- Ilość tematów przygotowanych na platformie e-learning z poszczególnych przedmiotów: j. polski 6 tematów, j. angielski 9 tematów, matematyka 6 tematów, geografia 2 tematy – razem zostanie zrealizowane 23 tematy.

- Zajęcia przygotowane na platformie e-learning uczeń będzie mógł wykonać w domu na osobistym komputerze z dostępem do internetu.

- Zajęcia wzbogacone będą również autorskimi materiałami przygotowanymi przez autora innowacji.

- Słuchacz musi uzyskać 50 % frekwencję z danego przedmiotu, nie wliczając do tego zajęć zamieszczonych na platformie e-learning.

Celami głównymi sa:

- wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zasobów Internetu w nauczaniu i uczeniu się języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i geografii;

- uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych;

- zwrócenie uwagi na przydatność nowych technik mobilnej edukacji, która daje możliwość elastycznego trybu uczenia się dla każdego słuchacza.

Każdy słuchacz, aby przystąpić do egzaminów semestralnych zobowiązany jest do oddania pracy kontrolnej. Po zakończeniu innowacji słuchacze będą oddawać specjalnie oznaczone zadania i ćwiczenia z lekcji umieszczonych na platformie, które będą również częścią pracy kontrolnej (w formie papierowej jako wydruki).

Po każdej godzinie zrealizowanej innowacji prowadzący sprawdzi stopień realizacji zaplanowanych na daną jednostkę założonych celów zajęć z wykorzystaniem testów lub zadań zamieszczonych na platformie e-learning, dostępnej na stronach Zespołu Szkół nr 1 im. C .K. Norwida w Świdniku.

 

 
Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa PDF Drukuj

Od września 2014 roku uczniowie 1 klasy Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku w zawodzie technik hotelarstwa biorą udział w prowadzonej przez panią Agnieszkę Mazurek innowacji pedagogicznej "Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej w nauczaniu języka angielskiego zawodowego w klasie I Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku w zawodzie technik hotelarstwa".

Adresatami innowacji są uczniowie 1 klasy technikum w zawodzie technik hotelarstwa, którzy rozpoczną naukę w ZS nr 1 od 1 września 2014/2015. Pierwszeństwo otrzymają uczniowie mający utrudniony dostęp do narzędzi technologii informacyjnej, czy Internetu.

Zajęcia będą realizowane w ramach art. 42 (1 godzina lekcyjna co dwa tygodnie) w wymiarze 15 godzin lekcyjnych, w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu oraz wyposasażonej w tablicę interaktywną.

Główne cele innowacji to:

-wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zasobów Internetu w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego zawodowego,

-uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego zawodowego,

-zwrócenie uwagi na przydatność branżowych umiejętności językowych niezbędnych na rynku pracy.

 
Innowacje pedagogiczne PDF Drukuj

Wprowadzenie do procesu nauczania innowacji i eksperymentów pedagogicznych jest przejawem nowatorskiego podejścia szkoły do zmian w procesie dydaktyczno- wychowawczym oraz wzbogacenia istniejącego systemu oświatowy o nowe rozwiązania.

Źródło : Kuratorium Oświaty w Lublinie

 
Wiem i pomagam - pierwsza pomoc przedmedyczna PDF Drukuj

Innowacja programowa w formie zajęć dodatkowych, skierowana do uczniów II Liceum profilowanego realizowana w latach 2011 – 2014

Celem wprowadzenia innowacji jest wzrost umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem fantoma do resuscytacji oraz treningowego defibrylatora AED

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad