Zapytania ofertowe
Informacja o wyniku postępowania PDF Drukuj
poniedziałek, 09 grudnia 2013 12:01

Dziękujemy za złożenie dokumentów w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę 15 sztuk zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym. 

Szczegółowe wyniki postępowania  w załączeniu.

Załączone pliki:
Pobierz (Protokół rozeznania cenowego.jpg)Protokół rozeznania cenowego.jpg447 Kb
 
Zaproszenie do składania ofert na sprzęt komputerowy PDF Drukuj
środa, 27 listopada 2013 15:36

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do składania ofert na dostawę 15 sztuk zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym. Zestawy przeznaczone do celów dydaktycznych, ze stałym podłączeniem do projektorów i tablic interaktywnych /sprzęt będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych,  stawka  0%  podatku VAT/.  W skład zestawu wchodzi: jednostka centralna, klawiatura, mysz oraz zainstalowane oprogramowanie (bez monitora).  Szczegółowy opis oraz formularz ofertowy w załączeniu.

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj
środa, 16 października 2013 14:05

Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik działając na podstawie art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dobudowę dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

HEN-BUD Spółka z o.o.
ul.Turystyczna 134 D
20-258 Lublin
Cena oferty: 281 649,27 zł


Szczegółowe informacje w załączeniu.

Załączone pliki:
Pobierz (rozstrzygnięcie winda.pdf)rozstrzygnięcie winda.pdf582 Kb
 
Przetarg - zmiana SIWZ PDF Drukuj
środa, 25 września 2013 11:11

Świdnik, dnia 25.09.2013r.

Zmiana SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dobudowę dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 im. C.K.Norwida w Świdniku”


Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907) dokonuje się zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 2 – Wymagany termin realizacji zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia:
- dla I etapu zamówienia, obejmującego wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych (pozycje 73-95 przedmiaru robót), wykonanie chodnika dojazdowego przy wejściu bocznym do sali gimnastycznej (pozycje 96-106 przedmiaru robót), wykonanie pochylni wewnętrznej dla niepełnosprawnych (pozycje 107 - 116 przedmiaru robót) – do dnia 10 grudnia 2013r.
- dla II etapu zamówienia, obejmującego wykonanie pozostałych robót (całości zamówienia) – do 30 maja 2014r.”

Pozostałe postanowienia SIWZ, w tym termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączone pliki:
Pobierz (zmiana SIWZ.pdf)zmiana SIWZ.pdf134 Kb
 
Ogłoszenie o przetargu PDF Drukuj
piątek, 20 września 2013 13:11

Świdnik: Dobudowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku
Numer ogłoszenia: 192073 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 1 w Świdniku , ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 0-81 7512394, 7512395, faks 0-81 7512394.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsnorwid.swidnik.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 im.C.K.Norwida w Świdniku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na dobudowie dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych, wykonaniu wewnętrznej pochylni w korytarzu szkoły oraz zewnętrznych podjazdów do nowo dobudowanego dźwigu osobowego oraz do sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. C.K.Norwida w Świdniku.
2.Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie: - robót ziemnych, - robót rozbiórkowych, - szybów wind, - dostawy i montażu dźwigu osobowego, w tym wykonanie dokumentacji potrzebnej do odbioru przez UDT - robót naprawczych wewnętrznych - posadzki, tynki, malowanie, - elewacji, - robót naprawczych doświetleń okien piwnic, - podjazdu dla niepełnosprawnych, - chodnika dojazdowego przy wejściu bocznym do sali gimnastycznej, - pochylni wewnętrznej dla niepełnosprawnych - robót instalacyjnych elektrycznych.
3. Do przedmiotu zamówienia zalicza się również: - opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej i uzyskanie pozytywnej decyzji o bezwarunkowym dopuszczeniu przez Urząd Dozoru Technicznego windy do eksploatacji, - pokrycie wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem windy do eksploatacji, - uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu dźwigu do eksploatacji, - bezpłatne utrzymywanie sprawności technicznej dostarczonego dźwigu w okresie gwarancji, - przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji oraz konserwacji windy.
4. Roboty wykonać należy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w: - dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 do SIWZ) - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ)
5.Od Wykonawcy wymaga się przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej w obiekcie, w którym prowadzone będą roboty, celem sprawdzenia warunków wykonania zamówienia.
 6. Wymagany okres gwarancji - 36 miesięcy..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Zamawiający przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym przetargu zamówień uzupełniających, o których mowa w art 67 ust.1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.31.00-5, 45.11.13.00-1, 45.11.10.00-8, 45.22.32.00-8, 45.26.25.22-6, 45.32.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.23.32.22-1, 45.11.27.10-5, 45.31.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku przez złożenie oświadczenia.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, każda o wartości minimum 180 000 zł (brutto), oraz udokumentuje, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się roboty obejmujące wykonanie (dobudowę) dźwigu osobowego w szybie zewnętrznym.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku przez złożenie oświadczenia.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku przez złożenie oświadczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót; dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami; projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego; powyższe zmiany nie mogą zmieniać terminu zakończenia robót, b) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i ST powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej bez zmiany terminu zakończenia robót, c) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba wprowadzenia rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, sporządza on protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty; zmiany te mogą powodować zmianę terminu zakończenia zamówienia podstawowego. 2) zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego: a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w ST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, b) spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych oraz o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających prowadzenie robót; wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę konserwatora zabytków; Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami trzecimi; Wykonawca niezwłoczne powiadomi inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. c) spowodowanej wstrzymaniem prac z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. d) spowodowanej wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w terenie lub wykonywania innych czynności objętych przedmiotem zamówienia. e) zmianie spowodowanej koniecznością wykonania zamówień dodatkowych (udzielonych na podstawie odrębnej umowy) niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego 3) zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią: a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana terminu i wynagrodzenia; b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót określonych umową; 4) zmianie warunków płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zmawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji projektu, 5) zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań; jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe; Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane roboty
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsnorwid.swidnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Nr 1 im. C.K.Norwida w Świdniku, ul.Okulickiego 13, 21-040 Świdnik.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im. C.K.Norwida w Świdniku (Sekretariat, II piętro), ul.Okulickiego 13, 21-040 Świdnik.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Ogłoszenie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.09.2013r.

 
Zawiadomienie - śrdoki czystości PDF Drukuj
środa, 24 kwietnia 2013 12:26

Dziękujemy za oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie dotyczące środków czystości.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników postępowania w załączeniu.

Załączone pliki:
Pobierz (zawiadomienie środki czystości 001.jpg)zawiadomienie środki czystości 001.jpg501 Kb
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - artykuły biurowe PDF Drukuj
wtorek, 23 kwietnia 2013 15:28

Dziękujemy za oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie o materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę".

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Załączone pliki:
Pobierz (zawiadomienie biurowe 001.jpg)zawiadomienie biurowe 001.jpg592 Kb
 
Zawiadomeinie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tonery PDF Drukuj
wtorek, 23 kwietnia 2013 15:21

Dziękujemy za oferty złożone w odpowiedzi na zaproszenie dotyczące tonerów na potrzeby realizacji projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę".

 

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Załączone pliki:
Pobierz (zawiadomienie tonery 001.jpg)zawiadomienie tonery 001.jpg745 Kb
 
Zapytanie o cenę - środki czystości PDF Drukuj
czwartek, 18 kwietnia 2013 13:06

Zapraszamy do składania ofert na środki czystości na potrzeby realizacji projektu "Więcej wiem, wiecej potrafię, więcej mogę", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje w załączeniu.

 
Zawiadomienie o wyniku postępowania PDF Drukuj
wtorek, 12 lutego 2013 16:04

Dziękujemy za oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie o materiały dla uczestników zajęć z projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę", realizowanego w ramach EFS, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Informacje o wynikach postępowania w załączeniu.

Załączone pliki:
Pobierz (zawiadomienie _materiały_luty_2013.pdf)zawiadomienie _materiały_luty_2013.pdf196 Kb
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - materiały PDF Drukuj
środa, 06 lutego 2013 19:45

Dziękujemy za oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie o materiały biurowe na potrzeby realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Szczegółowe wyniki postępowania w załączeniu.

 
« pierwszapoprzednia2122następnaostatnia »

Strona 21 z 22

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad