Procedury PDF Drukuj
środa, 01 września 2021 00:00

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2021 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się COVID-19.

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.zsnorwid.swidnik.pl  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

    Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

       Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy lub uaktualnienie możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Uczniowie chorzy, zakatarzeni lub z temperaturą nie będą wpuszczani na zajęcia.
 4. Do placówki nie może uczęszczać uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
 7. W sprawach ważnych Rodzic/Opiekun może wejść na teren szkoły np: do sekretariatu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
 8. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z uczniem,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z uczniem min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych, nie będzie on wpuszczony na zajęcia, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę, dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium. Uczeń pełnoletni może sam wrócić do domu.
 2. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek, przyłbic w czasie lekcji, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.
 3. Szkoła bezwzględnie nakazuje noszenie maseczek, przyłbic podczas przerw międzylekcyjnych, szatniach, podczas wejścia do sal lekcyjnych w pomieszczeniach wspólnych.
 4. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 5. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 6. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni zachowując bezpieczny dystans..
 7. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Procedura przychodzenia, przyprowadzania i odbierania oraz powrót ucznia ze szkoły

Do przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

        I. Przychodzenie, przyprowadzanie ucznia do szkoły

 1. Do szkoly przychodzą uczniowie, przyprowadza rodzic,  wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 2. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać ucznia u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 4. Rodzic/opiekun przyprowadzający ucznia do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 1,5 m.
 5. Rodzic/opiekun odprowadzający młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
 6. Rodzic/opiekun przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystć z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 7. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 8. Rodzice/opiekunowie nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 9.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówkizostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 10.  Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 11. W sytuacji, gdy pracownik/nauczyciel placówki zauważy u ucznia przychodzącego na zajęcia, konsultacje, że ma on objawy chorobowe sugerujace chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o wejściu ucznia do szkoły na zajęcia.

       II. Odbieranie ucznia ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic/opiekun odbierający ucznia ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic/opiekun może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 3. Uczeń po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad