Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku PDF Drukuj
środa, 25 marca 2020 00:00

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku.

Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku.

Data publikacji strony internetowej: 2006

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-05

Strona internetowa www.zsnorwid.swidnik.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- niektóre linki w treści zawierają błędny fragment adresu URL, drobne błędy w skrypcie CSS,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Michał Wójcik tel. 795 552 505, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik.

Wstęp na teren Zespołu Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku możliwy jest bezpośrednio z chodnika przy ul. gen. L. Okulickiego lub przez bramę od strony ul. Juliusza Słowackiego.

Na terenie przy szkole należącym do I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, z którego mogą również korzystać interesanci Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku

Budynek dydaktyczny - zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych z poziomu parteru budynku za pomocą windy, która umożliwia dostęp na wszystkie piętra budynku. Do windy prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych prosto z ww. miejsc parkingowych.

Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad