Realizacja IV Edycji projektu: „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu" PDF
czwartek, 14 stycznia 2021 14:09

Realizacja IV Edycji projektu: „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu"

 

W „Norwidzie” od 01 maja 2020r. rozpoczęto działania związane z kolejną edycją projektu z zakresu kształcenia zawodowego, tj. „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – IV Edycja.

Zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi część zajęć realizowanych jest zdalnie a niektóre z nich będą realizowane w późniejszym terminie. Do tej pory rozpoczęto następujące zajęcia dla uczniów:

- Programowanie i obsługiwanie druku 3D - wykonawca Syntea S.A,

-Kurs: Barman - wykonawca Fundacja Wiedza Edukacja Rozwój,

- Kurs: Barista dla nauczycieli przedmiotów zawodowych – wykonawca Syntea S.A.

Po zakończeniu ferii zimowych odbędzie się rekrutacja uczniów do kolejnych grup w.w. i nowych kursów:

- Programowanie i obsługiwanie druku 3D - dla uczniów klas technik logistyk,

-Kurs: Barman – dla uczniów klas technik hotelarstwa,

- Kucharz z egzaminem czeladniczym – dla uczniów klas technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej,

- Kurs: Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi – dla uczniów klas technik żywienia i usług gastronomicznych,

- Kurs: Barista – dla uczniów klas technik obsługi turystycznej,

- Kurs: Kelner – dla uczniów szkoły branżowej.

Wszystkie w.w. kursy kończą się egzaminem zewnętrznym, w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Więcej…
 
Zakończenie projektu: „Otwarci na wiedzę" PDF
środa, 13 stycznia 2021 08:14

W Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku dobiega końca realizacja projektu: Otwarci na wiedzę” współfinansowanego z Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, numer i nazwa działania 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Nr 2 oraz ZSZ/Szkole Branżowej, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 206 uczniów i 20 nauczycieli, mających na celu podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to kwota 1 510 393, 20 zł. Termin realizacji zadań: 01.10.2018- 28.02.2021.

Zadania w projekcie obejmowały realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych takich jak: doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu z biologii, geografii czy zajęcia wyrównawcze z matematyki. Dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności organizowane były dodatkowe, indywidualne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki oraz zajęcia rozwijające kreatywność. Ponad 140 uczniów szkoły brało udział w szkoleniach komputerowych DIG COMP. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zewnętrznego uczniowie zdobyli certyfikaty umiejętności komputerowych. Uczestnicy otrzymywali podczas zajęć ciepłe posiłki lub korzystali z przerw kawowych. Otrzymali również podręczniki, materiały biurowe i piśmiennicze.

Beneficjentami projektu byli również nauczyciele, którzy doskonalili swoje umiejętności uczestniczyli w nast. szkoleniach: kurs języka angielskiego z egzaminem zewnętrznym, kurs kompetencji cyfrowych Dig Comp z certyfikatem, szkolenie z zakresu sposobów postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole, szkolenie o tematyce rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi. Ponadto trzech nauczycieli uczestniczyło w studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki.

Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych i komputerowych, do których zostało zakupione nowe wyposażenie, m.in. tablice interaktywne, projektor multimedialny, wizualizery, drukarki i laptopy do sal komputerowych, pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej i biologicznej, takie jak globusy, mapy, atlasy, ciśnieniomierze, mikroskopy czy fantomy. Również biblioteka szkolna została wzbogacona dodatkowymi pomocami dydaktycznymi, literaturą fachową, słownikami i podręcznikami.

Zespół projektowy ma nadzieję, że zdobyte przez uczestników projektu umiejętności i kwalifikacje oraz uzupełnienie wyposażenia pracowni przedmiotowych przyczyni się do zwiększenia szans w przyszłym zatrudnieniu uczniów „Norwida” oraz przyniesie wymierne korzyści w dalszym rozwoju szkoły.


Zapraszamy do galerii zdjęć 

Więcej…
 
Egzaminy zawodowe - pomoce dydaktyczne PDF
wtorek, 05 stycznia 2021 14:44

Poniżej znajdują się komunikaty dyrektora CKE z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których korzystać mogą zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021r. 

 
Świąteczne i noworoczne życzenia z Norwida PDF
środa, 30 grudnia 2020 12:47

Świąteczne i Noworoczne życzenia z Norwida

 

W tym roku również młodzież z Norwida włączyła się do akcji Życzenia świąteczne z Norwida. Uczniowie klasy IIITżh i IIITtl wykonali własnoręcznie piękne kartki świąteczne. Tym miłym gestem chcieli zaakcentować swoją życzliwość i serdeczność w stosunku do lokalnej społeczności naszego miasta- min. do emerytowanych nauczycieli, pracowników instytucji oraz pracodawców, z którymi współpracuje szkoła.  Ze względu na okoliczności związane z pandemią kartki zostały przesłane pocztą. Dotychczas, już od kilku lat, młodzież roznosiła je osobiści. Wręczała też kartki z życzeniami mieszkańcom naszego miasta. Mamy nadzieję, że jeszcze  będziemy mogli powrócić do takiej formy kontaktu. Inicjatorką i opiekunką akcji jest Pani Renata Gierszon, nauczycielka języka polskiego.

View the embedded image gallery online at:
http://www.zsnorwid.swidnik.pl/home#sigFreeIdcccc712868

 
Życzenia bożonarodzeniowe PDF
czwartek, 24 grudnia 2020 13:20

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy nadziei, własnego skrawka nieba,

zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy,
piękna poezji, muzyki,
pogodnych świąt zimowych,
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych świąt!

                  cała społeczność ZS Nr1 im. C. K. Norwida w Świdniku

 
Uwaga Maturzyści! PDF
poniedziałek, 14 grudnia 2020 13:10

Uwaga maturzyści!

 

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 

Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

 

Wyniki konsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych

Przygotowane przez zespoły ekspertów wymagania egzaminacyjne zostały przekazane do publicznych konsultacji. Każdy zainteresowany mógł przesłać swoje opinie do MEN. Otrzymaliśmy ich prawie 2,5 tys. (2 487). To opinie zarówno od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, jak i stowarzyszeń.

Po analizie przesłanych do nas opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:
 w przypadku egzaminu maturalnego:

  • z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
  • z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

 

Więcej…
 
Harmonogram egzaminów zawodowych - styczeń 2021 PDF
poniedziałek, 14 grudnia 2020 10:20

Harmonogram części pisemnej i praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

Część praktyczna

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.

AU.22 Obsługa magazynów

11.01.2021

09.00

52

10

2.

AU.32 Organizacja transportu

11.01.2021

13.00

52

10

3.

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

11.01.2021

09.00

15

1

4.

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

11.01.2021

13.00

50

6

5.

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

11.01.2021

13.00

50

3

6.

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

11.01.2021

13.00

63

9

7.

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

11.01.2021

13.00

65

9

 

Część pisemna - elektroniczna

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.

AU.22 Obsługa magazynów

12.01.2021

08.00

56

2

2.

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

12.01.2021

08.00

56

2

3.

AU.32 Organizacja transportu

12.01.2021

12.00

60

10

4.

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

12.01.2021

10.00

9

6

5.

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

12.01.2021

10.00

56

9

6.

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

12.01.2021

10.00

60

9

 

Część praktyczna - wykonanie

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

18.01.2021

16.00

15

1

 

Szczegółowe listy egzaminów znajdują się w gablocie szkoły.

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed planowanym rozpoczęciem z dowodem osobistym, długopisem z czarnym atramentem, kalkulatorem prostym, dozwolonymi przyborami w przypadku egzaminów praktycznych.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 201

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad