Ogłoszenie o wyniku postępowania - w części 1, 2, 3, 5, 6 PDF Drukuj
czwartek, 25 października 2012 17:47

Świdnik, dn. 25 października 2012 r.

Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/153
                                Wywieszono
                                na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 1
                                i stronie internetowej w dniu  25.10.2012 r.


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 14 tys. euro na:
„Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczestników projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
 Dotyczy części: 1, 2, 3, 5, 6

Na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Powiat Świdnicki w Świdniku/Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zawiadamia:
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Szczegółowe informacje w załączeniu.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad