Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - komputery PDF Drukuj
poniedziałek, 03 grudnia 2012 12:37
Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, na dostawę 5 sztuk zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym. Zestawy przeznaczone do celów dydaktycznych, ze stałym podłączeniem do projektorów i tablic interaktywnych:

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka, 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 47

Cena: 11 792 zł

Uzasadnienie

Wyżej wskazana oferta jest ofertą najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu o cenę tj. najniższa cena, którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy zgodnie z poniższym:

LP

Wykonawca

Oferowana cena

1

Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka, 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 47

11 792 zł

2

ADESCO Sp. z o. o. , 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 11, 35

13 000 zł

 

 Dyrektor szkoły

Małgorzata Warszyńska

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad