„WYPRAWKA SZKOLNA 2020” PDF Drukuj
czwartek, 27 sierpnia 2020 18:30

 

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach  rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Pomoc jest udzielana uczniom, którzy w roku szkolnym 2020/20201 będą uczęszczali do:

- branżowej szkoły I stopnia,

- klasy 1 branżowi szkoły II stopnia,

- klas 1 i 2 czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

- klas 2 i 3 dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego

- klas 1 i 2 pięcioletniego technikum

- klas 2 – 4 dotychczasowego czteroletniego technikum.

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą  390 zł i 445 zł w zależności od rodzaju szkoły.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w przypadku, gdy są to niepełnosprawności o których mowa w pkt 1-6.


– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,


Zasady udzielania pomocy:


            Dofinansowanie  zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowane będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

 

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do dnia 14 września 2020 r. wraz z informacją niezbędną do wypłaty środków.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dowód zakupu.


 Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu:
- faktury VAT lub
- rachunku lub
- paragonu lub
- oświadczenia o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych. W tym przypadku  należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/21.
Zwrot środków za zakupione podręczniki wynosi maksymalnie 390 zł lub 445 zł  na jednego ucznia w zależności od rodzaju szkoły.


Akt prawny:
Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022  (Dz.U.2020. 1227).

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad