Nowoczesna szkoła PDF Drukuj

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2009 - 31 stycznia 2011.

nowoczesnaszkola

Projekt „Nowoczesna szkoła" w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa lubelskiego.

Projekt skierowany jest do szkół zawodowych województwa lubelskiego oraz ich uczniów.

 

 Cele projektu:

 • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów szkół zawodowych
 • wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół zawodowych 
 • przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy 
 • modernizacja oferty kształcenia zawodowego 
 • wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne 
 • wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia (w wyniku praktyki) 
 • wsparcie pedagogiczne uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty


W ramach projektu realizowane były:

 1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego, informatyki, matematyki oraz przedsiębiorczości.
 2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące dla uczniów z problemami w nauce z matematyki oraz języka polskiego.
 3. Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach województwa lubelskiego.
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe przyczyniające się do efektywnego poruszania się uczniów na rynku pracy (m.in. metody poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, indywidualne ścieżki kariery zawodowej, itd.).
 5. Doradztwo i opieka pedagogiczna dla uczniów mających szczególne problemy w nauce, w formie indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz grupowego, prewencyjnego doradztwa pedagogicznego.
 6. Materiały dydaktyczne dla szkół uczestniczących w projekcie, w tym specjalistyczne oprogramowanie, mapy, podręczniki, mikroskopy itp.
 7. Opracowanie w każdej szkole programu nowego kierunku kształcenia lub zmodyfikowanie dotychczasowego w celu dostosowania oferty kształcenia szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy.
 8. Wyposażenie szkół zawodowych w sprzęt multimedialny (rzutnik, laptop z oprogramowaniem, drukarka laserowa), który będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć.

 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad